làm sao để tìm xem 1 số có phải là số vô tỉ hay không trong C#?;
như em có 1 phép tính toán và phải căn phép tính đó nhưng không biết xác định xem căn đó là số vô tỉ hay hữu tỉ?