theo mình được biết thì có phuong pháp để tạo 1 biến toàn cục trong Share library trong code C và nó có thể đồng bộ lên biến toàn cục trong 1 class trên JAVA, theo mình tìm hiểu thì họ sử dụng hàm env->GetFieldID(jclass ....
ai giúp mninfh 1 ví dụ đơn giản ???