Mình có 1 datagripview sinhvien.Mình đưa hết thông tin cập nhật(thêm,sửa,xóa) đó vào trong 1 ilist<sinhvien>.Làm sao linq có thể cập nhật hết ilist ?