Mình mới bắt đầu học VC++ (MFC). Các bạn cho mình hỏi về cách đọc và ghi file trong MFC.

Cụ thể, là mình có 1 ListBox, và có các nút Thêm, Xóa, Sửa, Đồng ý, Hủy. Mình muốn khi ứng dụng được load lên, nó sẽ đọc dữ liệu từ 1 file data.txt rồi load dữ liệu vào ListBox (dữ liệu ở đây chỉ là mỗi chuỗi họ tên). Mà em không biết cách đọc file từ file data.txt ra sao. Mong các bạn giúp đỡ