Chào mọi người, mình đang nghiên cứu cách làm thế nào để tạo ra một form in thẻ học sinh gồm các trường họ tên, ngày sinh, nơi sinh,.. , ảnh(khoảng 1000 hs ảnh 3x4). CSDL Access (copy ds hs từ excel vào access) riêng ảnh lưu một thư mục riêng. Sau đó report ra 4 hoặc 6 thẻ trên một trang in. Bạn nào biết giúp mình với!
Thanks mọi người!!!!!!!!!!!