Hiện tại mình đang cần lập trình để lấy thông số về Signal Strength của WiFi.
Mình không hiều về đoạn: "\\\\.\\\\Ndisuio" trong đoạn mã sau

ndisuio = CreateFile(
(WCHAR*) "\\\\.\\\\Ndisuio",
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_EXISTING,
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_OVERLAPPED,
INVALID_HANDLE_VALUE
);
Bạn nào có thể giải thích dùm mình "\\\\.\\\\Ndisuio" nghĩa là gì không?