Các anh, chị có bài cơ sở dữ liệu bán hàng về phần mềm cho em xin với. Em đang làm về chuyên đề thực tập tốt nghiệp làm website cho công ty. Các anh, chị giúp em!