Sắp tới em sẽ nhận 1 đề tài viết soft chia sẻ mạng ngang hàng
đã có kiến thức về client-server (chat + share file)

giờ ko biết nên bắt đầu như thế nào để tạo được 1 soft như bittorrent chẳng hạn

Mong được cho ý kiến và tư vấn thêm về tài liệu, kiến thức or ví dụ.v.v.