Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Hight light menu trong C như của Menu HirentBoot?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Cầu Giấy - Hà Nội
  Bài viết
  67

  Mặc định Hight light menu trong C như của Menu HirentBoot?

  Mình mới học C sắp tới làm 1 project nhỏ. Ý tưởng thì mình muốn làm 1 menu hightlight kiểu giống như đĩa Hirent Boot hay các ứng dụng COnsole khác.

  Do kiến thức còn mới, mình vẫn chưa tìm ra được cách nào. Mong ACE giúp đỡ


 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  Ko biết hai lai của bạn có phải thế này hem ? Share cho bạn đoạn menu

  C++ Code:
  1. void menu (listsinhvien &head)
  2. {
  3.     cout << endl << endl << setw (50) << "---> MENU <---" << endl << endl;
  4.     char a;
  5.     do
  6.     {
  7.         system ("cls");
  8.         cout << setw (20)<< " " << "-------------------------------------------------" << endl;
  9.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  10.         cout << setw (20)<< " " << "-- 1 - Tao Sinh Vien                           --" << endl;
  11.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  12.         cout << setw (20)<< " " << "-- 2 - Chen Sinh Vien                          --" << endl;
  13.         cout << setw (20)<< " " << "-- 3 - Xoa Sinh Vien                           --" << endl;
  14.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  15.         cout << setw (20)<< " " << "-- 4 - In Sinh Vien                            --" << endl;
  16.         cout << setw (20)<< " " << "-- 5 - Tim Kiem Sinh Vien                      --" << endl;
  17.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  18.         cout << setw (20)<< " " << "-- 6 - Luu Len Dia                             --" << endl;
  19.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  20.         cout << setw (20)<< " " << "-- 7 - Tong So Sinh Vien                       --" << endl;
  21.         cout << setw (20)<< " " << "-- 8 - Chuan Hoa Ho Ten                        --" << endl;
  22.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  23.         cout << setw (20)<< " " << "-- 0 - Ket Thuc                                --" << endl;
  24.         cout << setw (20)<< " " << "-------------------------------------------------" << endl;
  25.  
  26.         cout << "Lua chon : ";
  27.         a = getch ();
  28.  
  29.         switch (a - '0')
  30.         {
  31.             case 1:
  32.                 int n;
  33.                 cout << endl;
  34.                 cout << "Nhap so luong sinh vien: ";
  35.                 cin >> n;
  36.                 for (int i = 0; i < n; i ++)
  37.                 {
  38.                     insert_end (head);
  39.                 }
  40.                 break;
  41.             case 2:
  42.                 char c;
  43.                 do {
  44.                 system ("cls");
  45.                 cout << endl;
  46.                 cout << "Chen Sinh Vien: "<< endl;
  47.                     cout << "          - 1 - Chen Dau Danh Sach" << endl;
  48.                     cout << "          - 2 - Chen Cuoi Danh Sach" << endl;
  49.                     cout << "          - 3 - Chen Vao Vi Tri Bat Ky" << endl;
  50.                     cout << "          - 0 - Nhan 0 De Tro Lai" << endl;
  51.                     c = getch ();
  52.                     switch (c - '0')
  53.                     {
  54.                         case 1:
  55.                             insert_begin(head);
  56.                             break;
  57.                         case 2:
  58.                             insert_end (head);
  59.                         case 3:
  60.                             int index;
  61.                             cout << "Nhap Vi Tri Can Chen: ";
  62.                             cin >> index;
  63.                             insert_vt (head, index);
  64.                             system ("pause");
  65.                         default:
  66.                             cout << "Moi Nhap Lai: " << endl;
  67.                             Sleep (1000);
  68.                             break;
  69.                         case 0:;
  70.                     }
  71.                 }while (c - '0');
  72.                 break;
  73.  
  74.             case 3:
  75.                 char d;
  76.                 do {
  77.                     system ("cls");
  78.                     cout << endl << endl << setw (50)
  79.                         << "Xoa Danh Sach: " << endl           << endl;
  80.                     cout << "      - 1 - Xoa Dau Danh Sach"    << endl;
  81.                     cout << "      - 2 - Xoa Cuoi Danh Sach"   << endl;
  82.                     cout << "      - 3 - Xoa Vi Tri Bat Ky"    << endl;
  83.                     cout << "      - 4 - Xoa Tat Ca Danh Sach" << endl;
  84.                     cout << "      - 0 - De Ket Thuc"          << endl;
  85.                     cout << "Lua Chon: "; d = getch ();
  86.                     switch (d - '0')
  87.                     {
  88.                         case 1:
  89.                             cout << endl << "Xoa Dau Danh Sach";
  90.                             delete_begin(head);
  91.                             break;
  92.                         case 2:
  93.                             cout << endl << "Xoa Cuoi Danh Sach";
  94.                             delete_end (head);
  95.                             break;
  96.                         case 3:
  97.                             int index;
  98.                             cout << endl << "Xoa Vi Tri Bat Ky:" << endl;
  99.                             cout << "Nhap vi tri can xoa: ";
  100.                             cin >> index;
  101.                             delete_vt (head, index);
  102.                             break;
  103.                         case 4:
  104.                             cout << endl << "Xoa Tat Ca" << endl;
  105.                             delete_all(head);
  106.                             break;
  107.                         default:;
  108.                     }
  109.                 }while (d - '0');
  110.             case 4:
  111.                 inlist_sinhvien(head);
  112.                 break;
  113.  
  114.             case 5:
  115.                 cout << endl << endl << setw (50)
  116.                      << "Tim Kiem Sinh Vien" << endl << endl;
  117.                 char b;
  118.                 int ms;
  119.                 do{
  120.                     system ("cls");
  121.                     cout << endl;
  122.                     cout << "          - 1 - Tim Theo Ma So Sinh Vien " << endl;
  123.                     cout << "          - 2 - Tim Theo Ho Ten Sinh Vien" << endl;
  124.                     cout << "          - 0 - Ket Thuc" << endl;
  125.                     cout << "Lua Chon: ";
  126.                     b = getch ();
  127.                     switch (b - '0')
  128.                     {
  129.                         case 1:
  130.                             cout << endl;
  131.                             cout << "Nhap ma so sinh vien can tim: ";
  132.                             cin >> ms;
  133.                             find_mssv(head, ms);
  134.                             break;
  135.                         case 2:
  136.                             find_tensv(head);
  137.                         case 0:
  138.                             break;
  139.                         default:
  140.                             cout << "Lua Chon Sai";
  141.                             Sleep (1000);
  142.                             break;
  143.                     }
  144.                 }while (b - '0');
  145.                 break;
  146.  
  147.             case 6:
  148.                 char e;
  149.                 do{
  150.                     system ("cls");
  151.                     cout << setw (25)
  152.                          << "LUU FILE" << endl << endl;
  153.                     cout << "     - 1 - De luu moi hoan toan " << endl;
  154.                     cout << "     - 2 - Luu De"                << endl;
  155.                     cout << "     - 0 - De Ket Thuc          " << endl;
  156.                     cout << "Lua chon: ";
  157.                     e = getch ();
  158.                     switch (e - '0')
  159.                     {
  160.                         case 1:
  161.                             cout << endl << "LUU FILE" << endl;
  162.                             luuRaFile (head, 1);
  163.                             break;
  164.                         case 2:
  165.                             cout << endl << "LUU FILE" << endl;
  166.                             luuRaFile(head, 2);
  167.                         case 0:;
  168.                     }
  169.                 }while (e - '0');
  170.                 break;
  171.             case 7:
  172.                 tongsosv(head);
  173.                 break;
  174.  
  175.             default:
  176.                 cout << "Lua Chon Sai";
  177.                 Sleep (1000);
  178.                 break;
  179.  
  180.             case 8:
  181.                 cout << endl << endl << setw (50)
  182.                      << "CHUAN HOA FILE" << endl << endl;
  183.                 listChuanHoaTen (head);
  184.             case 0:;
  185.         }
  186.     } while (a - '0');
  187. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Cầu Giấy - Hà Nội
  Bài viết
  67

  Cảm ơn anh, theo source của anh thì a làm menu = cách switch case rồi đọc giá trị từ bán phím vào. Nhưng ý tưởng của e muốn làm "hai lai" như menu của Hirent boot ý. Sử dụng phím Up/Down chọn Menu item rồi nhấn enter thì thực hiện chức năng đã chọn.
  Em có kèm cái ảnh demo đó, ACE nào giúp được e k

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Nơi ở
  chỗ kín
  Bài viết
  446

  C Code:
  1. char item1[] = "1. Dispartion...\n"
  2. char item2[] = "2. disclone tool\n"
  3. .
  4. .
  5. .
  6. char item10[] = "10. exit\n"
  7.  
  8. char** menu = {item1, item2, ..., item10};
  9.  
  10. char format[2] = {0x0f, 0xf0} // format[0] = không chọn : chữ trắng nền đen, fomat[1] = chọn, chữ đen nền trắng.
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14. int i = 0, indexitem = 0;
  15.  
  16. while( c = getch() != phím escape)
  17. {
  18. switch(c)
  19. {
  20. case  phím lên trên :
  21. if(indexitem) indexitem--;
  22. break;
  23. case phim xuống :
  24. if(indexitem < 9) indexitem++;
  25. break;
  26.  
  27. for(;i < 10; i++)
  28. if( i == indexitem )
  29.  setformat(format[1]);
  30. else
  31.  setformat(format[0]);
  32. printf ("%s", menu[i]);
  33. }
  34.  
  35. }
  36.  
  37. }

  hàm setformat là hàm thay đổi màu chữ trước khi xuất ra màn hình, lên google check thêm.

Các đề tài tương tự

 1. Tạo Menu trong asp.net Bằng SiteMap và Menu Mọi người có hay sài ?
  Gửi bởi truongnam0240 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 01-07-2013, 05:41 AM
 2. Dựng 1 menu Asp.net bằng thẻ <ul> <li> hay Control [ Menu , SiteMap , Repeater , Treeview]
  Gửi bởi teodainhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 30-05-2013, 01:04 PM
 3. Source Code menu thêm item vào Menu Context
  Gửi bởi babyboy_pk trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2013, 01:56 PM
 4. Hight light đoạn code đang chạy. Nhờ các pro giúp đỡ
  Gửi bởi libach202 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 19-04-2010, 01:40 PM
 5. Sử dụng một phần menu chính cho menu ngữ cảnh trong lập trình C#
  Gửi bởi baokhanhk28 trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 30-12-2006, 05:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn