Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Mọi người sửa giùm em cái code bài quản lý sinh viên này với.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  Exclamation Mọi người sửa giùm em cái code bài quản lý sinh viên này với.

  Đề bài: viết chương trinh quản lý sinh viên gồm các chức năng chính sau đây :
  1. Quản lý danh sách sinh viên:
  -thêm sinh viên( masv, ten, diemCF, ltC, thC)
  -cập nhật thông tin sinh viên(giống như sửa thông tin sinh viên ấy)
  -xóa sinh viên tứ danh sách
  -in ra danh sách sinh viên
  2. Thống kê thông tin sinh viên
  -in ra danh sách sinh viên xếp loại giỏi(diem tb >=75)
  -in ra danh sách sinh viên xếp loại trung bình
  Yêu cầu lưu danh sách sinh viên vào file DANHSACH.dat
  C Code:
  1. // Code demo
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <process.h>
  5. #include <dos.h>
  6. #include <string.h>
  7. #include <stdlib.h>
  8. struct sv
  9. {
  10.         char maSV[10];
  11.         char tenSV[50];
  12.         float diem;
  13.              
  14. };
  15.  
  16. void menu()
  17. {
  18.      printf("\n- 1. Quan ly danh sach sinh vien");
  19.      printf("\n- 2. Thong ke thong tin sinh vien");
  20.      printf("\n- 0. Thoat.");
  21. }
  22.  
  23.  
  24. void menu_1()
  25. {
  26.    printf("\n- 1. Them moi sinh vien");
  27.    printf("\n- 2. Cap nhat danh sach sinh vien");
  28.    printf("\n- 3. Xoa nhan vien tu danh sach");
  29.    printf("\n- 4. Xem danh sach sinh vien");
  30.    printf("\n- 0. Thoat.");
  31. }// Ket thuc ham menu_1 la man hinh bat dau cua tuy chon 1
  32.  
  33. void menu_2()
  34. {
  35.      printf("\n- 1. Hien thi danh sach sinh vien gioi");
  36.      printf("\n- 2. Hien thi danh sach sinh vien trung binh ( duoi 40)");
  37.      printf("\n- 3. Tim kiem");
  38.      printf("\n- 0. Thoat.");
  39. }    
  40.      
  41. // Cac ham xuat nhap
  42. int dem=0;
  43. void nhap(struct sv a[])
  44. {
  45.        printf("\n=====Them moi mot sinh vien=======");  
  46.        printf("\nNhap ma sinh vien: ");
  47.        fflush(stdin);
  48.        gets(a[dem].maSV);
  49.        printf("\nNhap ten sinh vien: ");
  50.        //fflush(stdin);
  51.        gets(a[dem].tenSV);
  52.        printf("\ndiem CF : ");
  53.        scanf("%f",&a[dem].diem);
  54.        printf("\ndiem ly thuyet C : ");
  55.        scanf("%f",&a[dem].diem);
  56.        printf("\ndiem thuc hanh C: ");
  57.        scanf("%f", &a[dem].diem);  
  58.        dem ++;
  59.        printf("\n======================================");
  60.        menu_1();    
  61. }
  62.  
  63. // Ham xoa nhan vien
  64. void xoa(struct sv b[])
  65. {    int index=0;
  66.      char msv[50];
  67.      char ans;
  68.      int flag=0;
  69.      printf("\n============= Xoa sinh vien ==============");
  70.      if(dem!=0)
  71.      {  
  72.          printf("\n Hay nhap ma sinh vien can xoa:");  
  73.          fflush(stdin);
  74.          scanf("%d", &msv);
  75.          int i=0;
  76.           for(i=0;i<dem;i++)
  77.           {
  78.            if(strcmp(b[i].maSV,msv)==0)
  79.            {
  80.                flag = 1;
  81.                if(flag==1)
  82.                    {  
  83.                       printf("\n%s\t\t%s\t\t%.1f\t\t%.1f\t\t%.1f",b[i].maSV,b[i].tenSV,b[i].diem,b[i].diem,((b[i].diem)+(b[i].diem)));
  84.                       printf("\nBan muon xoa thong tin? (Y/N): ");
  85.                       fflush(stdin);
  86.                       scanf("%c",&ans);
  87.                       if( ans=='Y' || ans=='y')
  88.                       {    
  89.                           index = i;
  90.                           for(i=index-1;i<dem;i++)      
  91.                                {
  92.                                  strcpy(b[index].maSV,b[index+1].maSV);  
  93.                                  strcpy(b[index].tenSV,b[index+1].tenSV);
  94.                                  b[index].diem=b[i+1].diem;
  95.                               }
  96.                               dem --;
  97.                               printf("\n Ban da xoa thanh cong");
  98.                       }
  99.                    }  
  100.                }
  101.            }  
  102.            if(flag==0)
  103.            {
  104.                printf("\n======================================");
  105.                printf("\n Ma sinh vien khong ton tai");      
  106.            }
  107.      }
  108.      else
  109.      printf("\n Danh sach sinh vien trong...");
  110.      printf("\n======================================");
  111.      menu_1();
  112. }  
  113.  
  114. void hienthi(struct sv b[])
  115. {
  116.       struct sv temp;
  117.     int i,j;
  118.     // Vong for long nay dung de sap xep ten theo bang chu cai tang dan
  119.     for(i=0;i<(dem-1);i++)
  120.     {
  121.         for(j=i+1;j<dem;j++)
  122.              if(strcmp(b[i].tenSV,b[j].tenSV)>0)
  123.                 {
  124.                   temp=b[i];
  125.                   b[i]=b[j];
  126.                   b[j]=temp;
  127.                }
  128.       }// het phan sap xep
  129.       // in danh sach ra man hinh
  130.       system("cls");
  131.       printf("\n================ Hien thi danh sach nhan vien =======================");
  132.       printf("\n==================================================================");
  133.       printf("\n| Ma SV |\t Ten SV \t| diemCF   | ly thuyet C  |  Thuc hanh C |");
  134.       printf("\n==================================================================");
  135.       for(i=0;i<dem;i++)
  136.       {
  137.          printf("\n| %s  |\t%s\t | %.1f |\t %.1f\t %.1f |",b[i].maSV,b[i].tenSV,b[i].diem,b[i].diem,((b[i].diem)+(b[i].diem)));      
  138.       }
  139.       printf("\n==================================================================");
  140.       printf("\n");
  141.       menu_1();
  142. }
  143.  
  144. //Ham hien thi danh sach nhan vien co thu nhap trung binh (< 400$)
  145. void xemTN_kha(struct sv b[])
  146. {
  147.     struct sv temp;
  148.     int i,j;
  149.     // Vong for long nay dung de sap xep ten theo bang chu cai tang dan
  150.     for(i=0;i<(dem-1);i++)
  151.     {
  152.         for(j=i+1;j<dem;j++)
  153.              if(strcmp(b[i].tenSV,b[j].tenSV)>0)
  154.                 {
  155.                   temp=b[i];
  156.                   b[i]=b[j];
  157.                   b[j]=temp;
  158.                }
  159.       }// het phan sap xep
  160.       // in danh sach ra man hinh
  161.       system("cls");
  162.       printf("\n================ Danh sach nhan vien thu nhap kha ====================");
  163.       printf("\n==================================================================");
  164.       printf("\n| Ma SV |\t Ten SV \t| diemCF   | diem lt C  |  diem th C |");
  165.       printf("\n==================================================================");
  166.       for(i=0;i<dem;i++)
  167.       {
  168.          if(((b[i].diem)+(b[i].diem)+(b[i].diem))/3 >= 75)
  169.          printf("\n| %s  |\t%s\t | %.1f |\t %.1f\t %.1f |",b[i].maSV,b[i].tenSV,b[i].diem,b[i].diem,((b[i].diem)+(b[i].diem)));  
  170.       }
  171.       printf("\n==================================================================");
  172.       printf("\n");
  173.      
  174. }
  175. //Ham hien thi danh sach nhan vien co thu nhap trung binh (< 400$)
  176. void xemTN_tb(struct sv b[])
  177. {
  178.      struct sv temp;
  179.     int i,j;
  180.     // Vong for long nay dung de sap xep ten theo bang chu cai tang dan
  181.     for(i=0;i<(dem-1);i++)
  182.     {
  183.         for(j=i+1;j<dem;j++)
  184.              if(strcmp(b[i].tenSV,b[j].tenSV)>0)
  185.                 {
  186.                   temp=b[i];
  187.                   b[i]=b[j];
  188.                   b[j]=temp;
  189.                }
  190.       }// het phan sap xep
  191.       // in danh sach ra man hinh
  192.       system("cls");
  193.       printf("\n====== Danh sach nhan vien thu nhap trung binh duoi 400$ =========");
  194.       printf("\n==================================================================");
  195.       printf("\n| Ma SV |\t Ten SV \t| diemCF   | lt C  |  Th C |");
  196.       printf("\n==================================================================");
  197.       for(i=0;i<dem;i++)
  198.       {
  199.          //if(((B[i].luong)+(B[i].phu_cap))<400)
  200.          printf("\n| %s  |\t%s\t | %.1f |\t %.1f\t %.1f |",b[i].maSV,b[i].tenSV,b[i].diem,b[i].diem,((b[i].diem)+(b[i].diem)));  
  201.       }
  202.       printf("\n==================================================================");
  203.       printf("\n");
  204.      
  205. }
  206.  
  207.  //ham Search la dieu khien cho ham timkiem (la 1 con tot)
  208. char Search(char num[],struct sv b)
  209. {
  210.     int i;
  211.    if(strcmp(b.tenSV,num)==0)
  212.     return 1;    //su dung 1 kieu return, neu so sanh 2 chuoi ky tu phai dung strcmp()
  213.    else
  214.     return 0;
  215. }
  216.  
  217.  // Ham tim kiem nhan vien theo ten nhap tu ban phim
  218. void timkiem(struct sv b[])
  219. {
  220.    int i;
  221.    char masv[50];
  222.    int flag=0;
  223.    if(dem!=0)
  224.    {
  225.        printf("Cho biet ma sinh vien: ");
  226.        fflush(stdin);
  227.        scanf("%d", &masv);;
  228.        for (i=0;i<dem;i++)
  229.        {
  230.            //Doan code ko ro muc dich -> neu tim kiem thi phai dung vong lap
  231.            if(Search(masv,b[i])==1)
  232.            {
  233.                flag=1;
  234.                if (flag==1)
  235.                    {
  236.                        printf("\nsinh vien co ma: %s co thong tin nhu sau...",masv);
  237.                        printf("\n==================================================================");
  238.                        printf("\n| Ma SV |\t Ten SV \t| diemCF   | lt C  |  Th C |");
  239.                        printf("\n==================================================================");
  240.                        for (i=0;i<dem;i++)
  241.                        {
  242.                        //Doan code ko ro muc dich -> neu tim kiem thi phai dung vong lap
  243.                         if(Search(masv,b[i])==1)
  244.                             {
  245.                                  printf("\n| %s  |\t%s\t | %.1f |\t %.1f\t %.1f |",b[i].maSV,b[i].tenSV,b[i].diem,b[i].diem,((b[i].diem)+(b[i].diem)));  
  246.                              }
  247.                        }
  248.                        printf("\n==================================================================");
  249.                    }
  250.                }
  251.            }
  252.            if(flag==0)
  253.                     printf("Khong tim thay nguoi ban muon tim\n");
  254.     }
  255.     else
  256.         printf("Danh sach hien dang trong ...\n");
  257. }
  258.  
  259. void tuy_chon1()
  260. {
  261.     struct sv sinhvien[dem];
  262.     int chon;
  263.     char key;
  264.    do
  265.     {
  266.         //clrscr();
  267.         system("cls");
  268.         printf("\n======================================");
  269.          menu_1();
  270.          printf("\n#Chon: ");
  271.          fflush(stdin);//ham xoa bo nho dem
  272.          scanf("%d",&chon);
  273.          switch(chon)
  274.             {
  275.                 case 1:
  276.                      do
  277.                      {
  278.                        nhap(sinhvien);
  279.                        printf("\nBan co muon tiep tuc khong? (Y/N): ");
  280.                        fflush(stdin);//ham xoa bo nho dem
  281.                        scanf("%c", &key);
  282.                      }while(key=='Y' || key=='y');
  283.                      getch();
  284.                      break;
  285.                case 2: //phan cap nhat ko hieu de
  286.                         break;    
  287.                case 3:
  288.                     do
  289.                      {
  290.                         xoa(sinhvien);
  291.                         getch();
  292.                         printf("\nBan co muon tiep tuc khong? (Y/N): ");
  293.                         fflush(stdin);//ham xoa bo nho dem
  294.                         scanf("%c", &key);
  295.                      }while(key=='Y' || key=='y');
  296.                      getch();
  297.                         break;
  298.                case 4:  hienthi(sinhvien);
  299.                         getch();
  300.                         break;
  301.                case 0:
  302.                         break;
  303.                default:
  304.                         printf("Muc ban chon khong co xin moi kiem tra lai\n");
  305.                         getch();
  306.                         break;
  307.             }
  308.       }
  309.     while(chon!=0);
  310. }
  311. void tuy_chon2()
  312. {
  313.     struct sv sinhvien[dem];
  314.     int chon;
  315.     char key;
  316.    do
  317.     {
  318.         //clrscr();
  319.         system("cls");
  320.         printf("\n======================================");
  321.          menu_2();
  322.          printf("\n#Chon: ");
  323.          fflush(stdin);//ham xoa bo nho dem
  324.          scanf("%d",&chon);
  325.          switch(chon)
  326.             {
  327.                case 1:  xemTN_kha(sinhvien);
  328.                         getch();
  329.                         break;
  330.                case 2:  xemTN_tb(sinhvien);
  331.                         getch();
  332.                         break;      
  333.                case 3:  timkiem(sinhvien);
  334.                         getch();
  335.                         break;        
  336.                case 0:
  337.                         break;
  338.                default:
  339.                         printf("Muc ban chon khong co xin moi kiem tra lai\n");
  340.                         getch();
  341.                         break;
  342.             }
  343.       }
  344.     while(chon!=0);
  345. }
  346.  
  347. // Ham luu file danh sach nhan vien voi ten la employee.dat
  348. void luufile()
  349.     {
  350.     struct sv sinhvien[dem];
  351.     int i=0;
  352.      FILE *f;
  353.      if((f=fopen("EMPLOYEE.dat","wb"))==NULL)
  354.      {
  355.       exit(0);
  356.      }
  357.      for(i=0;i<dem;i++)
  358.        {
  359.         fwrite(&sinhvien[i], sizeof(sinhvien),1,f);
  360.        }
  361.      fclose(f);
  362.     }
  363.  
  364. void luufile1(struct sv b[])
  365. {struct sv sinhvien[dem];
  366.     int i;
  367.     FILE *f; // khai bao voi ten ko tot
  368.    f=fopen("data.txt","w");
  369.    if(f==NULL)  //thieu 1 dau =
  370.    {
  371.     printf("Khong the tao file\n");
  372.       getch();
  373.       exit (0);
  374.    }
  375.    for(i=0;i<dem;i++)
  376.        {
  377.         //fwrite(&nhanvien[i], dem*sizeof(NV),1,f);
  378.         fprintf(f,"\n| %s  |\t%s\t | %.1f |\t %.1f\t %.1f |",b[i].maSV,b[i].tenSV,b[i].diem,b[i].diem,((b[i].diem)+(b[i].diem)));
  379.        }
  380. fclose(f);
  381. }
  382.  
  383. main()
  384. {
  385.     struct sv sinhvien[dem];
  386.     int chon;
  387.     char key;
  388.    do
  389.     {
  390.         //clrscr();
  391.         system("cls");
  392.         printf("\t----- Chao mung ban den voi chuong trinh quan ly nhan su ------");
  393.         printf("\n==========================================");
  394.          menu();
  395.          printf("\n#Chon: ");
  396.          fflush(stdin);//ham xoa bo nho dem
  397.          scanf("%d",&chon);
  398.          switch(chon)
  399.             {
  400.                 case 1: tuy_chon1();
  401.                         luufile1(sinhvien);
  402.                         break;
  403.                 case 2: tuy_chon2(sinhvien);
  404.                         break;          
  405.                case 0: printf("Xin chao va hen gap lai \n");
  406.                         getch();
  407.                         break;
  408.                default:
  409.                         printf("Muc ban chon khong co xin moi kiem tra lai\n");
  410.                         getch();
  411.                         break;
  412.             }
  413.       }
  414.     while(chon!=0);
  415. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  23

  Cái này đơn giảnt nên tự học đi
  cái gì nó chất 1 chút mới nên hỏi
  thân
  MD5

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  3

  em mới học nên không có cái gì chất cả, a thông cảm. cái này đối với em đã la khó rồi. Mong các a giúp em. Thank

Các đề tài tương tự

 1. Code chương trình quản lý sinh viên C#
  Gửi bởi quocvanict trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 07-09-2012, 01:27 AM
 2. Mấy PRO sửa giùm cái chương trình C Quản lý sinh viên bị lỗi <iostream.h>
  Gửi bởi ice.firefly trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-05-2012, 01:04 PM
 3. Code quản lý sinh viên. Kiểm tra giùm mình.
  Gửi bởi NamIT trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 15-09-2011, 02:53 PM
 4. Kỹ thuật C code bài tập về quản lý sinh viên. Không hiển thị đc tên với mã số sinh viên?
  Gửi bởi seudaudokt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 06-09-2010, 12:18 AM
 5. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn