khi mình lập trình với socket bằng windows form thì cái form client hoạt động bình thường , còn form sever vẫn hoạt động nhưng nó luôn ở tình trạng not responding.


khi mình lập trình với STMP để gửi email bằng tài khoản google thì form cũng ở tình trạng not responding . Form chỉ trở lại bình thường cho tới khi nó đã thực hiện xong việc gửi email <gửi email thành công>

các cao nhân giúp mình vụ này với