các bạn giúp mình với, làm sao để xuất một chuỗi bit cho trước ra một table trong c# theo một thứ tự cho trước.