Nếu dùng ScriptManager mà không có FCKeditor thì ok. Còn có FCKeditor thì ScriptManager mất tác dụng lên. Khi nhấn button thì trang lại đc load. Bạn nào gặp trường hợp này xin chỉ giáo.