Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: AntiHack Game - Source Check title Gần đúng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  1

  Question AntiHack Game - Source Check title Gần đúng

  Chân thành cảm ơn sự quan tâm của của bạn . Vấn đề mình hỏi liên quan đến việc antihack dành cho Game . Hiện mình có sưu tập được 1 đoạn Source antihack thông qua việc check title . Cơ chế của nó là : khi chạy sẽ kiểm tra tiêu đề của các phần mềm đang chạy , nếu giống 100% tên trong source thì nó sẽ out Game . Nhược điểm của nó là tên phải chính xác 100%, phân biệt cả chữ hoa và chữ thường . Nghĩa là nếu Soft có tên : Speed Gear 6.0 , mà ta add vào source là : speed gear 6.0 hoặc Speed Gear . Thì không có tác dụng . Liệu các bạn có thể sửa đoạn source này thành việc chỉ check title gần đúng thay vì phải đúng 100% ?

  Đây là nguyên văn đoạn Source của mình

  Antihack.cpp

  Visual C++ Code:
  1. // --------------------------------------------------------
  2. //    Dll original: f1x / [email]f1ksiu@hotmail.com[/email]
  3. //    Creation date: 2008-06-26
  4. //    Cheats Added: Mulegend & LaiPro
  5. //  Addeed date : 26-04-2009
  6. //  Total cheats: 92
  7. //  Edit Reload CRC Check by LaiPro (cau2.0nljne_1102@yahoo.com.vn)
  8. // --------------------------------------------------------
  9.  
  10. #include <iostream>
  11. #include "stdafx.h"
  12. #include "Antihack.h"
  13. #include <tlhelp32.h>
  14. #include <windows.h>
  15. #include <stdlib.h>
  16. #include "crc.h"
  17.  
  18.  
  19. ANITHACK_PROCDUMP g_ProcessesDumps[MAX_PROCESS_DUMP] =
  20. {
  21. {0x6E5B88, {0xFF, 0x96, 0xF4, 0x78, 0x2E, 0x00, 0x09, 0xC0, 0x74, 0x07, 0x89, 0x03, 0x83, 0xC3, 0x04, 0xEB, 0xD8, 0xFF, 0x96, 0x04, 0x79, 0x2E, 0x00, 0x8B, 0xAE, 0xF8, 0x78, 0x2E, 0x00, 0x8D, 0xBE, 0x00}} //MuProxy by Luciano
  22. };
  23.  
  24. int mypid;
  25. bool timcuaso(LPSTR tencuaso)
  26. {
  27.      char szText1[256];
  28.    
  29. HWND tim = FindWindowA(0,tencuaso);
  30. if
  31. (tim>0)
  32. {  
  33.                             MessageBoxA(FindWindowA(0,"MU"), "Block Vinh Vien .\n\n Neu Ban Su Dung HACK.", "Mu GameGuard System", MB_OK | MB_ICONSTOP);  
  34.                         ExitProcess(0);
  35. return 1;
  36. }
  37. }
  38.  
  39. void SystemProcessesScan() {
  40.     HANDLE hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
  41.     if(hProcessSnap != INVALID_HANDLE_VALUE)
  42.     {
  43.         PROCESSENTRY32 pe32;
  44.         pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  45.  
  46.         if(Process32First(hProcessSnap, &pe32))
  47.         {
  48.             do
  49.             {
  50.                 HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pe32.th32ProcessID);
  51.                 if(hProcess != NULL)
  52.                 {
  53.                     if(ScanProcessMemory(hProcess))
  54.                     {
  55.                        
  56.                         ExitProcess(0);
  57.                        
  58.                     }
  59.                 }
  60.             }
  61.             while(Process32Next(hProcessSnap, &pe32));
  62.         }
  63.     }
  64.  
  65.     CloseHandle(hProcessSnap);
  66. }
  67.  
  68. bool ScanProcessMemory(HANDLE hProcess)
  69. {
  70.     for(int i = 0; i < MAX_PROCESS_DUMP; i++)
  71.     {
  72.         char aTmpBuffer[MAX_DUMP_SIZE];
  73.         SIZE_T aBytesRead = 0;
  74.         ReadProcessMemory(hProcess, (LPCVOID)g_ProcessesDumps[i].m_aOffset, (LPVOID)aTmpBuffer, sizeof(aTmpBuffer), &aBytesRead);
  75.  
  76.         if(memcmp(aTmpBuffer, g_ProcessesDumps[i].m_aMemDump, MAX_DUMP_SIZE) == 0)
  77.         {
  78.             return true;
  79.             break;
  80.         }
  81. }
  82. return false;
  83. }
  84.  
  85. void MainThread()
  86. {
  87. again:
  88.   //  SystemProcessesScan();
  89.     Sleep(2000);
  90.     goto again;
  91. }
  92.  
  93. void CheckCRC32() {
  94.     timcuaso("Cheat Engine 5.5");
  95.     timcuaso("MoonLight Engine 1236");
  96.     timcuaso("Muproxy");
  97.     timcuaso("HideToolz");
  98.         timcuaso("Hide Toolz");
  99.         timcuaso("Gproxy");
  100.         timcuaso("Gproxy Fuck Grishhaaa pussy and Muwars.lv server");
  101.         timcuaso("Revolution Engine 8.3");
  102.         timcuaso("AlienzUCE");
  103.         timcuaso("MuProxy Builder");
  104.         timcuaso("Proxifier");
  105.                 //CheckSum32
  106. CCRC32 MyCRC32;
  107. MyCRC32.Initialize(); //Only have to do this once.
  108.  
  109. unsigned long ulCRC1 = MyCRC32.FileCRC("Data/Player/Player.bmd"); //check file player
  110.  
  111. {
  112. //MessageBoxA(NULL,"Phien ban client cua ban da bi loi! vui long download client tu trang chu","Laucher",NULL);
  113. //ExitProcess(0);
  114. }
  115.  
  116. if(ulCRC1 != 0x297457b2)
  117. {
  118. //    MessageBoxA(NULL,"check","Check player.bmd",NULL);
  119. ExitProcess(0);
  120. }
  121. unsigned long ulCRC3 = MyCRC32.FileCRC("Data/Item/Wing44.bmd");// check file wing44
  122.  
  123. if(ulCRC3 != 0x19a2adb0)
  124. {
  125. //    MessageBoxA(NULL,"check","Check Wing44.bmd",NULL);
  126. ExitProcess(0);
  127. }
  128.  
  129.  
  130.  
  131. }
  132.  
  133. void Return()
  134. {
  135. again:
  136.     CheckCRC32();
  137.     Sleep(10000);
  138.     goto again;
  139. }
  140.    
  141. extern  "C"  __declspec(dllexport) void main1s() {
  142. //Loads all functions(CRC,Hack)
  143. //f1x Code Edit by LaiPro:
  144.     MessageBoxA(NULL,"Qua Trinh Kiem Tra Thanh Cong","AntiHack by Team @NET",NULL);
  145.    
  146.     mypid=GetCurrentProcessId();
  147.    
  148. CreateThread(NULL,NULL,LPTHREAD_START_ROUTINE(MainThread),NULL,0,0);
  149. //SystemProcessesScan();
  150. CreateThread(NULL,NULL,LPTHREAD_START_ROUTINE(Return),NULL,0,0);
  151.  
  152.  
  153.  
  154. CheckCRC32();
  155. }

  Antihack.h
  Visual C++ Code:
  1. // ----------------------------------------------------
  2. //  Dll original: f1x / [email]f1ksiu@hotmail.com[/email]
  3. //  Creation date: 2008-06-26
  4. //  Cheats Added: Mulegend
  5. //  Addeed date : 26-04-2009
  6. //  Total cheats: 92
  7. //  Edit Reload CRC Check by LaiPro (cau2.0nljne_1102@yahoo.com.vn)
  8. // ----------------------------------------------------
  9.  
  10. #ifndef ANTIHACK_ANTIHACK_H
  11. #define ANTIHACK_ANTIHACK_H
  12.  
  13. #define MAX_DUMP_OFFSETS 262
  14. #define MAX_DUMP_SIZE 32
  15. #define MAX_PROCESS_DUMP 262
  16.  
  17.  
  18. typedef struct ANITHACK_PROCDUMP {
  19.     unsigned int m_aOffset;
  20.     unsigned char m_aMemDump[MAX_DUMP_SIZE];
  21. } *PANITHACK_PROCDUMP;
  22.  
  23. extern ANITHACK_PROCDUMP g_ProcessesDumps[MAX_PROCESS_DUMP];
  24.  
  25. void SystemProcessesScan();
  26. bool ScanProcessMemory(HANDLE hProcess);
  27. void CheckCRC32();
  28.  
  29. #endif //ANTIHACK_ANTIHACK_H

  CRC.cpp


  Visual C++ Code:
  1. // ----------------------------------------------------
  2. // File Name: CRC.cpp
  3. // Creation Date: 2008-09-24
  4. // Author: SmallHabit / [email]SmallHabit@inbox.lv[/email]
  5. // ----------------------------------------------------
  6.  
  7. #ifndef _CCRC32_CPP
  8. #define _CCRC32_CPP
  9.  
  10. #include <windows.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <stdlib.h>
  13. #include <iostream>
  14.  
  15. #include "crc.h"
  16.  
  17.  
  18. void CCRC32::Initialize(void)
  19. {
  20. memset(&this->ulTable, 0, sizeof(this->ulTable));
  21.  
  22. // 256 values representing ASCII character codes.
  23. for(int iCodes = 0; iCodes <= 0xFF; iCodes++)
  24. {
  25. this->ulTable[iCodes] = this->Reflect(iCodes, 8) << 24;
  26.  
  27. for(int iPos = 0; iPos < 8; iPos++)
  28. {
  29. this->ulTable[iCodes] = (this->ulTable[iCodes] << 1) ^
  30. (this->ulTable[iCodes] & (1 << 31) ? CRC32_POLYNOMIAL : 0);
  31. }
  32.  
  33. this->ulTable[iCodes] = this->Reflect(this->ulTable[iCodes], 32);
  34. }
  35. }
  36.  
  37. // Reflection is a requirement for the official CRC-32 standard.
  38. // You can create CRCs without it, but they won't conform to the standard.
  39.  
  40. unsigned long CCRC32::Reflect(unsigned long ulReflect, char cChar)
  41. {
  42. unsigned long ulValue = 0;
  43.  
  44. // Swap bit 0 for bit 7 bit 1 For bit 6, etc....
  45. for(int iPos = 1; iPos < (cChar + 1); iPos++)
  46. {
  47. if(ulReflect & 1) ulValue |= 1 << (cChar - iPos);
  48. ulReflect >>= 1;
  49. }
  50.  
  51. return ulValue;
  52. }
  53.  
  54.  
  55. unsigned long CCRC32::FileCRC(const char *sFileName)
  56. {
  57. unsigned long ulCRC = 0xffffffff;
  58.  
  59. FILE *fSource = NULL;
  60. unsigned char sBuf[CRC32BUFSZ];
  61. int iBytesRead = 0;
  62.  
  63. if( (fSource = fopen(sFileName, "rb")) == NULL)
  64. {
  65. return 0xffffffff;
  66. }
  67.  
  68. do{
  69. iBytesRead = fread(sBuf, sizeof(char), CRC32BUFSZ, fSource);
  70. this->PartialCRC(&ulCRC, sBuf, iBytesRead);
  71. }while(iBytesRead == CRC32BUFSZ);
  72.  
  73. fclose(fSource);
  74.  
  75. return(ulCRC ^ 0xffffffff);
  76. }
  77.  
  78.  
  79. unsigned long CCRC32::FullCRC(unsigned char *sData, unsigned long ulLength)
  80. {
  81. unsigned long ulCRC = 0xffffffff;
  82. this->PartialCRC(&ulCRC, sData, ulLength);
  83. return ulCRC ^ 0xffffffff;
  84. }
  85.  
  86.  
  87. //For Example usage example, see FileCRC().
  88. void CCRC32::PartialCRC(unsigned long *ulInCRC, unsigned char *sData, unsigned long ulLength)
  89. {
  90. while(ulLength--)
  91. {
  92. *ulInCRC = (*ulInCRC >> 8) ^ this->ulTable[(*ulInCRC & 0xFF) ^ *sData++];
  93. }
  94. }
  95.  
  96. #endif

  CRC.h


  Visual C++ Code:
  1. // ----------------------------------------------------
  2. // File Name: CRC.h
  3. // Creation Date: 2008-09-24
  4. // Author: SmallHabit / [email]SmallHabit@inbox.lv[/email]
  5. // ----------------------------------------------------
  6. #ifndef _CCRC32_H
  7. #define _CCRC32_H
  8.  
  9. // This is the official polynomial used by CRC-32 in PKZip, WinZip and Ethernet.
  10. #define CRC32_POLYNOMIAL 0x04c11db7
  11. #define CRC32BUFSZ 1024 //Used for FileCRC()
  12.  
  13. class CCRC32{
  14.  
  15. public:
  16. void Initialize(void);
  17.  
  18. unsigned long FileCRC(const char *sFileName);
  19. unsigned long FullCRC(unsigned char *sData, unsigned long ulLength);
  20. void PartialCRC(unsigned long *ulInCRC, unsigned char *sData, unsigned long ulLength);
  21.  
  22. private:
  23. unsigned long Reflect(unsigned long ulReflect, char cChar);
  24. unsigned long ulTable[256]; // CRC lookup table array.
  25. };
  26.  
  27. #endif

  STDAFX.cpp


  Visual C++ Code:
  1. // ----------------------------------------------------
  2. //  Dll original: f1x / [email]f1ksiu@hotmail.com[/email]
  3. //  Creation date: 2008-06-26
  4. //  Cheats Added: Mulegend
  5. //  Addeed date : 26-04-2009
  6. //  Total cheats: 73
  7. // ----------------------------------------------------
  8.  
  9. #include "stdafx.h"
  10.  
  11. // TODO: reference any additional headers you need in STDAFX.H
  12. // and not in this file

  STDAFX.h


  Visual C++ Code:
  1. // ----------------------------------------------------
  2. //  Dll original: f1x / [email]f1ksiu@hotmail.com[/email]
  3. //  Creation date: 2008-06-26
  4. //  Cheats Added: Mulegend
  5. //  Addeed date : 26-04-2009
  6. //  Total cheats: 73
  7. // ----------------------------------------------------
  8. #pragma once
  9.  
  10. // Modify the following defines if you have to target a platform prior to the ones specified below.
  11. // Refer to MSDN for the latest info on corresponding values for different platforms.
  12. #ifndef WINVER              // Allow use of features specific to Windows XP or later.
  13. #define WINVER 0x0501       // Change this to the appropriate value to target other versions of Windows.
  14. #endif
  15.  
  16. #ifndef _WIN32_WINNT        // Allow use of features specific to Windows XP or later.                  
  17. #define _WIN32_WINNT 0x0501 // Change this to the appropriate value to target other versions of Windows.
  18. #endif                     
  19.  
  20. #ifndef _WIN32_WINDOWS      // Allow use of features specific to Windows 98 or later.
  21. #define _WIN32_WINDOWS 0x0410 // Change this to the appropriate value to target Windows Me or later.
  22. #endif
  23.  
  24. #ifndef _WIN32_IE           // Allow use of features specific to IE 6.0 or later.
  25. #define _WIN32_IE 0x0600    // Change this to the appropriate value to target other versions of IE.
  26. #endif
  27.  
  28. #define WIN32_LEAN_AND_MEAN     // Exclude rarely-used stuff from Windows headers
  29. // Windows Header Files:
  30. #include <windows.h>
  31.  
  32.  
  33.  
  34. // TODO: reference additional headers your program requires here

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  5

  Theo mình bạn chỉ cần làm đơn giản thế này....
  bạn thay thế bool timcuaso()


  CHAR szTitle[255],title2[255];
  void check_title()
  {
  HWND hwnd = GetForegroundWindow(); // lay hwnd cua so dang su dung.
  GetWindowTextA(hwnd,szTitle,255); // lay tieu de cua cua so dang su dung
  strcpy(title2,strupr(szTitle)); // chuyen title thang chu hoa ... vi du : Speed Gear 6.0 thanh SPEED GEAR 6.0
  if (strstr(title2,TEXT("TEN_TITLE_VIET_HOA"))!=NULL)
  {
  ExitProcess(0); // khong nen de messagebox
  }
  }
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2013
  Bài viết
  2

  Mình làm như bạn hướng dẫn khi build lại báo lỗi:
  Code:
  Antihack.cpp
  D:\Project\Antihack.cpp(27) : error C2082: redefinition of formal parameter 'szTitle'
  D:\Project\Antihack.cpp(29) : error C2601: 'check_title' : local function definitions are illegal
  Error executing cl.exe.
  Đây là file mình sửa lại như bạn hướng dẫn.
  Bạn có thể giúp mình lại được không?
  Code:
  // --------------------------------------------------------
  //  Dll original: f1x / f1ksiu@hotmail.com
  //  Creation date: 2008-06-26
  //  Cheats Added: Mulegend & LaiPro
  // Addeed date : 26-04-2009
  // Total cheats: 92
  // Edit Reload CRC Check by LaiPro (cau2.0nljne_1102@yahoo.com.vn)
  // --------------------------------------------------------
  
  #include <iostream>
  #include "stdafx.h"
  #include "Antihack.h"
  #include <tlhelp32.h>
  #include <windows.h>
  #include <stdlib.h>
  #include "crc.h"
  
  
  ANITHACK_PROCDUMP g_ProcessesDumps[MAX_PROCESS_DUMP] =
  {
  {0x6E5B88, {0xFF, 0x96, 0xF4, 0x78, 0x2E, 0x00, 0x09, 0xC0, 0x74, 0x07, 0x89, 0x03, 0x83, 0xC3, 0x04, 0xEB, 0xD8, 0xFF, 0x96, 0x04, 0x79, 0x2E, 0x00, 0x8B, 0xAE, 0xF8, 0x78, 0x2E, 0x00, 0x8D, 0xBE, 0x00}} //MuProxy by Luciano
  };
  
  int mypid;
  bool timcuaso(LPSTR szTitle)
  {
  CHAR szTitle[255],title2[255];
  void check_title()
  {
  HWND hwnd = GetForegroundWindow(); // lay hwnd cua so dang su dung.
  GetWindowTextA(hwnd,szTitle,255); // lay tieu de cua cua so dang su dung
  strcpy(title2,strupr(szTitle)); // chuyen title thang chu hoa ... vi du : Speed Gear 6.0 thanh SPEED GEAR 6.0
  if (strstr(title2,TEXT("TEN_TITLE_VIET_HOA"))!=NULL)
  {
  ExitProcess(0); // khong nen de messagebox
  }
  }
  } 
  
  void SystemProcessesScan() {
    HANDLE hProcessSnap = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0);
    if(hProcessSnap != INVALID_HANDLE_VALUE)
    {
      PROCESSENTRY32 pe32;
      pe32.dwSize = sizeof(PROCESSENTRY32);
  
      if(Process32First(hProcessSnap, &pe32))
      {
        do
        {
          HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, pe32.th32ProcessID);
          if(hProcess != NULL)
          {
            if(ScanProcessMemory(hProcess))
            {
              
              ExitProcess(0);
              
            }
          }
        }
        while(Process32Next(hProcessSnap, &pe32));
      }
    }
  
    CloseHandle(hProcessSnap);
  }
  
  bool ScanProcessMemory(HANDLE hProcess)
  {
    for(int i = 0; i < MAX_PROCESS_DUMP; i++)
    {
      char aTmpBuffer[MAX_DUMP_SIZE];
      SIZE_T aBytesRead = 0;
      ReadProcessMemory(hProcess, (LPCVOID)g_ProcessesDumps[i].m_aOffset, (LPVOID)aTmpBuffer, sizeof(aTmpBuffer), &aBytesRead);
  
      if(memcmp(aTmpBuffer, g_ProcessesDumps[i].m_aMemDump, MAX_DUMP_SIZE) == 0)
      {
        return true;
        break;
      }
  }
  return false;
  }
  
  void MainThread()
  {
  again:
   // SystemProcessesScan();
    Sleep(2000);
    goto again;
  }
  
  void CheckCRC32() {
    timcuaso("Cheat Engine 5.5");
    timcuaso("MoonLight Engine 1236");
    timcuaso("Muproxy");
    timcuaso("HideToolz");
      timcuaso("Hide Toolz");
      timcuaso("Gproxy");
      timcuaso("Gproxy Fuck Grishhaaa pussy and Muwars.lv server");
      timcuaso("Revolution Engine 8.3");
      timcuaso("AlienzUCE");
      timcuaso("MuProxy Builder");
      timcuaso("Proxifier");
          //CheckSum32
  CCRC32 MyCRC32;
  MyCRC32.Initialize(); //Only have to do this once.
  
  unsigned long ulCRC1 = MyCRC32.FileCRC("Data/Player/Player.bmd"); //check file player
  
  {
  //MessageBoxA(NULL,"Phien ban client cua ban da bi loi! vui long download client tu trang chu","Laucher",NULL);
  //ExitProcess(0);
  }
  
  if(ulCRC1 != 0x297457b2)
  {
  //  MessageBoxA(NULL,"check","Check player.bmd",NULL);
  ExitProcess(0);
  }
  unsigned long ulCRC3 = MyCRC32.FileCRC("Data/Item/Wing44.bmd");// check file wing44
  
  if(ulCRC3 != 0x19a2adb0)
  {
  //  MessageBoxA(NULL,"check","Check Wing44.bmd",NULL);
  ExitProcess(0);
  }
  
  
  
  }
  
  void Return()
  {
  again:
    CheckCRC32();
    Sleep(10000);
    goto again;
  }
    
  extern "C" __declspec(dllexport) void main1s() {
  //Loads all functions(CRC,Hack)
  //f1x Code Edit by LaiPro:
    MessageBoxA(NULL,"Qua Trinh Kiem Tra Thanh Cong","AntiHack by Team @NET",NULL);
    
    mypid=GetCurrentProcessId();
    
  CreateThread(NULL,NULL,LPTHREAD_START_ROUTINE(MainThread),NULL,0,0);
  //SystemProcessesScan();
  CreateThread(NULL,NULL,LPTHREAD_START_ROUTINE(Return),NULL,0,0);
  
  
  
  CheckCRC32();
  }

Các đề tài tương tự

 1. Build dll Antihack Game check theo tên soft hack bị lỗi.
  Gửi bởi luutrunhac trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-03-2014, 10:53 PM
 2. AntiHack Game - Source Check title Gần đúng
  Gửi bởi cuocdoisp trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-09-2010, 11:17 AM
 3. Timer check không đúng
  Gửi bởi tienlbhoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-05-2008, 10:57 PM
 4. Tại sao ko hiển thị đúng nội dung file Excel lên DataGrid (có Source đi kèm)
  Gửi bởi clairsang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-10-2007, 11:34 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn