giờ em đang làm đề tài về pttk httt trong quản lý thuế. với yêu cầu là hàng tháng phải đưa ra được
danh sách khách hàng nợ thuế và quá hạn thuế.
anh chị nào có thể giúp e phần phân tích csdl được k?