Mình mới học asp.net, trước giờ chỉ thao tác với dữ liệu được tạo bằng access. Mình muốn làm quen với dữ liệu tạo bằng SQL, mình muốn dùng SQL để làm nhưng mình không hiểu về cách kết nối với SQL, đã vào connectionstring.com tham khảo rồi nhưng mà không hiểu. Nên mình lập topic này để xin bài tập, tài liệu, các bài tập về các thao tác: kết nối, thêm, xóa, cập nhật, tìm kiếm dùng cơ sở dữ liệu SQL để tham khảo cách làm. Rất cảm ơn.