Mình gặp lỗi ở dòng sau và không biết cách sửa. Mong các bạn giúp đỡ.
Code:
<asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl='<%#shoppingcart.aspx?masp="+Eval("Ma_SP")+"&tensp="+Eval("Ten_SP")+"&gia="+Eval("DonGia") %>'>Thêm vào giỏ hàng</asp:HyperLink>