tham gia congdongC gửi 1 bài nhờ các bác cho ý kiến, em là dân lập trình cho microcontroller mới chuyển sang lam ứng dụng C/C++ nhờ các bác chỉ giáo
parse của em hơi củ chuối, các bác có cách nào hay thì cho ý kiến
thanks
run DEV-C++
commandline: parse.exe file.txt
main.h
C++ Code:
 1. #ifndef _MAIN_H_
 2. #define _MAIN_H_
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <string>
 5. #include <vector>
 6. #include <conio.h>
 7. using namespace std;
 8. void parse_var_path(string s,string &sub_str,long &var);
 9. void parse_bool(string s,string &str_var,string &str_bool);
 10. #endif
/////////////////////////
parse_line.cpp
C++ Code:
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <string>
 3. #include <vector>
 4. #include <iostream>
 5. #include <conio.h>
 6. #include <string.h>
 7. #include <stdlib.h>
 8. using namespace std;
 9. void parse_var_path(string s,string &sub_str,long &var)
 10. {
 11.     string::size_type loc,loc1,loc2,loc3;
 12.     string tmp_num,tmp_str;
 13.     char char_var[100];
 14.     string sub_num;
 15.     for (int i=0;i<s.size();i++)
 16.     {
 17.         loc1=s.find("   ",0);
 18.         if( loc1 != string::npos ) s.erase(loc1,1);
 19.     }
 20.     loc = s.find(" ", 0 );
 21.     tmp_num = s.substr(loc+1);
 22.     tmp_str=s.substr(0,loc);
 23.    
 24.     for (int j=0;j<s.size();j++)
 25.     {
 26.         loc2=tmp_num.find(" ",0);
 27.         if( loc2 != string::npos ) tmp_num.erase(loc2,1);
 28.         loc3=tmp_str.find(" ",0);
 29.         if( loc3 != string::npos ) tmp_str.erase(loc3,1);
 30.     }
 31.     sub_num=tmp_num;
 32.     sub_str=tmp_str;
 33.    for(int i=0;i<sub_num.size();i++) char_var[i]=sub_num[i];
 34.    var=atol(char_var);
 35. }
 36. void parse_bool(string s,string &str_var,string &str_bool)
 37. {
 38.     string::size_type loc,loc1,loc2,loc3;
 39.     string tmp_var,tmp_bool;
 40.     for(int i=0;i<s.size();i++)
 41.     {
 42.         loc1=s.find("   ",0);
 43.         if( loc1 != string::npos ) s.erase(loc1,1);
 44.     }
 45.     loc = s.find(" ", 0 );
 46.     tmp_bool = s.substr(loc+1);
 47.     tmp_var=s.substr(0,loc);
 48.     for (int j=0;j<s.size();j++)
 49.     {
 50.         loc2=tmp_bool.find(" ",0);
 51.         if( loc2 != string::npos ) tmp_bool.erase(loc2,1);
 52.         loc3=tmp_var.find(" ",0);
 53.         if( loc3 != string::npos ) tmp_var.erase(loc3,1);
 54.     }
 55.     str_bool=tmp_bool;
 56.     str_var=tmp_var;
 57. }

////////////////////////
main.cpp
C++ Code:
 1. #include <cstdlib>
 2. #include <iostream>
 3. #include <stdio.h>
 4. #include <string>
 5. #include <vector>
 6. #include <conio.h>
 7. #include <string.h>
 8. #include "main.h"
 9. using namespace std;
 10. int main(int argc, char *argv[])
 11. {
 12.    
 13.     vector<string> tmp_path,tmp_var,tmp_bool,tmp_str,tmp_num;
 14.     string test,s;
 15.     string::size_type loc1,loc2,loc3;
 16.     int i = 0; // For line number
 17.     long num=0;
 18.     string sub_str,s_var,s_bool;
 19.     FILE *config;
 20.    char str[200],str1[200];
 21.    ////////////////////////
 22.    if (argc !=2)
 23.     {
 24.        cout<<"parse"<<endl;
 25.        exit(0);
 26.     }
 27.     if (!(config = fopen(argv[1], "r")))
 28.     {
 29.        cout<<"error not open file"<<endl;
 30.         return 1;
 31.     }
 32.     while (fgets(str, sizeof(str), config))
 33.     {
 34.          char *end;
 35.          i++;
 36.         if (!str[0]) continue;
 37.         end = str + strlen(str) - 1;
 38.         while ((end >= str) && (*end == '\r' || *end == '\n' || *end == ' ' || *end == '\t'))
 39.         {
 40.             *end = 0;
 41.             if (end > str) end--;
 42.         }
 43.         int n=0;
 44.         while (str[n]==' ')
 45.         {
 46.               str[n]='\t';
 47.               n++;
 48.         }
 49.        
 50.         if (!str[0]) continue;
 51.         if (str[0] == '#') continue;
 52.         // clear    
 53.        
 54.         strcpy(str1, str);
 55.         strcpy(str, "");
 56.         for (int j=0;j<sizeof(str1);j++) s=s+str1[j];
 57.         loc1 = s.find( "File_Path", 0 );
 58.         if( loc1 != string::npos )
 59.             {
 60.                     if (strstr(str1," "))tmp_path.push_back(str1);
 61.                     else
 62.                     {
 63.                     cout<<"error in line "<<i<<endl;
 64.                     exit(0);
 65.                     }
 66.            }
 67.         loc2 = s.find( "Long_variable", 0 );
 68.         if( loc2 != string::npos )
 69.             {
 70.                     if (strstr(str1," "))tmp_var.push_back(str1);
 71.                     else
 72.                     {
 73.                     cout<<"error in line "<<i<<endl;
 74.                     exit(0);
 75.                     }
 76.            }
 77.         loc3 = s.find( "Bool_variable", 0 );
 78.         if( loc3 != string::npos )
 79.             {
 80.                     if (strstr(str1," "))tmp_bool.push_back(str1);
 81.                     else
 82.                     {
 83.                     cout<<"error in line "<<i<<endl;
 84.                     exit(0);
 85.                     }
 86.            }
 87.  
 88.        s.erase();
 89.     }
 90.         parse_bool(tmp_bool[1],s_var,s_bool);
 91.         parse_var_path(tmp_var[1],sub_str,num);
 92.         cout<<sub_str<<endl;
 93.         cout<<num<<endl;  
 94.         cout<<s_var<<endl;
 95.         cout<<s_bool<<endl;  
 96.   //  getch();
 97.     return 1;
 98. }
Text Code:
 1. ///////////////
 2. file.txt
 3. # Test File Version 0.1
 4.  
 5. # Variable 1 description
 6.     File_Path                   c:\Folder1\Subfolder1  
 7.  
 8.  
 9. #Variable 2 description
 10. # some description
 11.  
 12.     Long_variable1          123456
 13.  
 14. #Variable 3 description Yes/No
 15.    Bool_variable1                  Yes  
 16.  
 17. ############
 18.     File_Path c:\Folder1\Subfolder2  
 19.  
 20. ##############
 21.    Bool_variable2                       Yes  
 22.  
 23. #############
 24.                 Long_variable2 123