Em đang làm bài tập này: Nếu viết code bình thường thì có thể tự làm được nhưng em muốn tạo 1 cái box để nhập từ như từ điển bình thường có cửa sổ, các nút thêm xóa thì làm thế nào click bằng MOUSE ấy. Xin lĩnh ý! Nói chung là liên quan đến Cấu Trúc Dữ Liệu viết bằng C/C++(Nhưng C++ thì chưa học OOP).
Kiểm tra từ: đọc các từ trong một phần văn bản rồi tìm chúng trong một từ điển. Dùng một BST (cây nhị phân tìm kiếm) để lưu trữ từ điển này, đọc danh sách các từ trong một tập tin. Khi kiểm tra các từ trong văn bản, chương trình in ra danh sách tất cả các từ không có trong tự điển