Code:
 
void PreOder ( Node n , Tree T ) {
    Node i ;
    printf ( " %c " , Label_Node(n,T) );
    i = LeftMostChild ( n,T );
    while ( i!=NIL ) {
      PreOrder ( i , T ) ;
      i = RightSibling ( i , T ) ;
     }
  }
Em đọc chỉ hiểu khúc trên , còn đoạn code từ While trở xuống em chưa thấm lắm , mọi người hiểu giải thích giúp em để em có thể hiểu đúng và sâu hơn . Cám ơn mọi người