Cho hỏi làm sao để lấy địa chỉ IP client và đưa vào CSDL SQL, một dạng như count guest.
Cám ơn bác trước