Em tạo 1 repeater như thế này:
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server">
<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server">
<HeaderTemplate>
<table width=100%>
<tr class="nen">
<th>Mã Sản Phẩm</th>
<th>Tên Sản Phẩm</th>
<th>Số Lượng</th>
<th>Đơn Giá</th>
<th>Thành Tiền</th>
</tr>
</HeaderTemplate>
<ItemTemplate>
<tr>
<td><asp:Label runat="server" Text='<%# Eval("idSP") %>'></asp:Label></td>
<td><asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# Eval("Tên Sản Phẩm") %>'></asp:Label></td>
<td><asp:TextBox ID="txtSl" Text='<%# Eval("Số Lượng") %>' runat="server"></asp:TextBox></td>
<td><asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Eval("Đơn Giá","{0:N}") %>'></asp:Label></td>
<td><asp:Label ID="Label3" runat="server" Text='<%# Eval("Thành Tiền","{0:N}") %>'></asp:Label></td>
</tr>
</ItemTemplate>
<FooterTemplate>
</table>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
<asp:Button ID="btnMua" runat="server" Text="Mua Thêm" />
<asp:Button ID="btnXoa" runat="server" Text="Xóa" />
</asp:Content>
Anh/chị cho em hỏi nếu em muốn viết code mua thêm cho textbox số lượng thì viết làm sao.Và nếu muốn xóa 1 dòng trong đó thì phải viết làm sao và viết ở chỗ nào.Em xin cám ơn