Các bác có thể chỉ cho em làm sao làm được như sau:
- khi chọn một checkbox roi thì các checkbox còn lại ẩn đi nghĩa là không check được nữa.
- khi chọn một chẹckbox "thanh toán qua thẻ" chẳng hạn thì nó sẽ hiện ra một form có hình ảnh các thẻ
thanh toán để mình chọn bằng checkbox.
Hoặc bác nào có demo tương tự như trang này có thể chia sẻ cho em tham khảo đươc không
http://www.alza.cz/EN/Order/Order2.asp
Em xin cảm ơn! Em đang rất cần: