Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: cách sủ dụng chương trình trong MVSC++ 6.0

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  3

  Angry cách sủ dụng chương trình trong MVSC++ 6.0

  chương trình "xuat dòng chử ra màn hình" trong phần hướng dẫn của .Tôi nhập vào máy y như ví dụ trong phần hướng dẫn nhưng không biết cách làm thế nào để thục hiện đúng và cho ct chạy
  Tôi sủ dụng Microsoft Visual C++ 6.0 sau khi khởi động vào file\new\projeb\ win 32 application \đến đây thì không biết nửa .Mong được giúp đở Tôi tự nghiên cứu về win 32 application(viết code)

  (Nếu có sai mong addmin hướng dẫn cách gởi bài kèm theo code)

  C++ Code:
  1. {#include <windows.h>
  2. LRESULT CALLBACK XulyMessage (HWND,UNIT,WPARAM,LPARAM);
  3. char szAppName [ ] = “Vidu”;
  4. int WINAPI WinMain (HANDLE hInst, HANDLE hPrevInst,
  5. LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow)
  6. {
  7.     HWND hwnd;  MSG msg;
  8.     WNDCLASSEX wndclass;
  9.     wndclass.cbSize = sizeof(wndclass);
  10.     wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  11.     wndclass.lpfnWndProc = XulyMessage;
  12.     wndclass.cbClsExtra = 0;
  13.     wndclass.cbWndExtra = 0;
  14.     wndclass.hInstance = hInst;
  15.     wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  16.     wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  17.     wndclass.hbrBackground = GetStockObject (WHITE_BRUSH);
  18.     wndclass.lpszMenuName = NULL;
  19.     wndclass.lpszClassName = szAppName;
  20.     wndclass.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  21.     RegisterClassEx(&wndclass);
  22.     hwnd = CreateWindow(szAppName,
  23.                     “Vi du mo dau”,
  24.                     WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  25.                     CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
  26.                     CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
  27.                     HWND_DESKTOP,
  28.                     NULL,
  29.                     hInst,
  30.                     NULL);
  31.     ShowWindow (hwnd, nCmdShow);
  32.     UpdateWindow (hwnd);
  33.     while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))
  34.     {
  35.         TranslateMessage (&msg);
  36.         DispatchMessage (&msg);
  37. }
  38. return msg.wParam;
  39. }
  40. LRESULT CALLBACK XulyMessage (HWND hwnd, UINT iMsg,
  41. WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  42. {
  43.     HDC hdc;
  44.     PAINTSTRUCT ps;
  45.     RECT rect;
  46.     switch (iMsg)
  47.     {
  48.         case WM_PAINT:
  49.             hdc = BeginPaint (hwnd, &ps);
  50.             GetClientRect (hwnd, &rect);
  51.             DrawText (hdc, “Lap trinh C for Win”, -1, &rect,
  52. DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
  53.             EndPaint (hwnd, &ps);
  54.             break;
  55.         case WM_DESTROY:
  56.             PostQuitMessage(0);
  57.             break;
  58.         default:
  59.             return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam);
  60. }
  61. return 0;
  62. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Nơi ở
  Tiền Giang
  Bài viết
  28

  Bạn nhấn CTRL + F5 để compile và thực thi ứng dụng. Bạn có thể vào menu Build của VC++ tìm hiểu thêm.

  Thân !

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn