Các pro có ai biết chỉnh màu cho thẻ xmlEnlish ko..chỉ em với...Em muốn khi xuất ra richtextbox thì xmlEnglish có màu đỏ...
Em cảm ơn !!

Code:
private void btSearch_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      xmlloai1 = tudien.GetElementsByTagName("loai1");
      xmlvn1 = tudien.GetElementsByTagName("vn1");
      xmlvd = tudien.GetElementsByTagName("vd");
      xmlvn2 = tudien.GetElementsByTagName("vn2");
      xmlloai2 = tudien.GetElementsByTagName("loai2");
      xmlvn3 = tudien.GetElementsByTagName("vn3");
      xmlvn4 = tudien.GetElementsByTagName("vn4");

      for (int i = 0; i<xmlEnglish.Count; i++)
      {
        if (xmlEnglish[i].InnerText == txtTim.Text)
        {
          try
          {
            rtvietnam.Text = xmlEnglish[i].InnerText + "\n"+ xmlloai1[i].InnerText + "\n\t" + xmlvn1[i].InnerText + "\n\tVD:\t" + xmlvd[i].InnerText + "\n" + xmlloai2[i].InnerText + "\n\t" + xmlvn3[i].InnerText + "\n\t" + xmlvn4[i].InnerText;
          }
          catch (Exception a)
          {
            Console.WriteLine("{0} Exception caught.", a);
          }
        }
      }