mình có hàm để chạy đồng hồ đếm ngược trong trang web đấu giá ngược sau:
Code:
 <script type="text/javascript"> 
    addLoadEvent(function() {
    
     CounterTimer(<%=seconds %>,'pid');
    });
  </script>
bên code c# mình có khai báo một biến:

Code:
double seconds=thoigianketthuc-thoigianhientai;
vấn đề ở đây là đồng hồ không chạy khi mình truyền biến seconds vào! truyền số trực tiếp thì đông hồ chạy, dùng lênh alert(<%=seconds%>) thì vận hiện số giây! chỉ co truyền vào func là không được thôi!

ai giúp giùm mình với ! thank