Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập kế thừa đa hình lỗi: compiler "can not convert from window* to List"?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  6

  Mặc định Bài tập kế thừa đa hình lỗi: compiler "can not convert from window* to List"?

  Em mới nhập môn có 1 bài demo về tính kế thừa đa hình. làm xong thấy bị 3 lỗi như nhau tại 3 hàm con nhưng ko biết sữa ai sữa hộ em với.

  File .h
  C++ Code:
  1. class List{
  2.     //int number;
  3. public:
  4.     List();
  5.     ~List();
  6.     virtual void input() =0;
  7.     virtual void display() const =0;
  8. };
  9. class window:public List{
  10. public:
  11.     int id;
  12.     double size;
  13.     char color[31];
  14.     double price;
  15.  
  16.     window();
  17.     ~window();
  18.     void input() ;
  19.     void display() const ;
  20.  
  21.     /*friend istream& operator>>(istream& is, window& a);
  22.     friend ostream& operator<<(ostream& os, const window& a); */
  23. };
  24.  
  25. class curtain:public List{
  26. public:
  27.     int id;
  28.     double wid;
  29.     double hei;
  30.     double price;
  31.  
  32.     curtain();
  33.     ~curtain();
  34.     void input() ;
  35.     void display() const ;
  36.     /*friend istream& operator>>(istream& is, curtain& a);
  37.     friend ostream& operator<<(ostream& os, const curtain& a); */
  38. };
  39.  
  40. class table:public List{
  41. public:
  42.     int id;
  43.     double wid;
  44.     double hei;
  45.  
  46.     table();
  47.     ~table();
  48.     void input() ;
  49.     void display() const ;
  50.     /*friend istream& operator>>(istream& is, table& a);
  51.     friend ostream& operator<<(ostream& os, const table& a); */
  52. };
  53. //menu
  54. int menu();

  File setup

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <iomanip>
  4. using namespace std;
  5. #include <conio.h>
  6. #include <stdio.h>
  7. #include "Demo.h"
  8. //window
  9. window::window(){
  10.     id=0;
  11.     size=0;
  12.     color[31]=NULL;
  13.     price=0;
  14. }
  15. void window::input() {
  16.                 cout<<"ID: ";
  17.                 cin>>id; //fflush(stdin);
  18.                 if (cin.fail()) {
  19.                     cin.clear();
  20.                     cin.ignore(2000,'\n');
  21.                         cerr << "Invalid entry." << endl;
  22.                 };
  23.                 if(id <= 0) {
  24.                     cin.ignore(2000,'\n');
  25.                     cerr << "ID must be positive." << endl;
  26.                 };
  27.                 if(char(cin.get()) != '\n') {
  28.                     cin.ignore(2000,'\n');
  29.                     cerr << "Trailing characters." << endl;
  30.                 };
  31.            
  32.             //size
  33.                     cout<<"Size: "; cin>>size;// fflush(stdin);
  34.                 if (cin.fail()) {
  35.                         cin.clear();
  36.                         cin.ignore(2000,'\n');
  37.                         cerr << "Invalid entry." << endl;
  38.                     };
  39.                 if(size <= 0) {
  40.                         cin.ignore(2000,'\n');
  41.                         cerr << "Size must be positive." << endl;
  42.                     };
  43.                 if(char(cin.get()) != '\n') {
  44.                         cin.ignore(2000,'\n');
  45.                         cerr << "Trailing characters." << endl;
  46.                     };
  47.                 //color
  48.                 cout<<"Color: "; cin.getline(color,31);
  49.                
  50.                 //price
  51.                 cout<<"Size: "; cin>>price;// fflush(stdin);
  52.                 if (cin.fail()) {
  53.                     cin.clear();
  54.                     cin.ignore(2000,'\n');
  55.                     cerr << "Invalid entry." << endl;
  56.                 };
  57.                 if(price <= 0) {
  58.                     cin.ignore(2000,'\n');
  59.                     cerr << "Size must be positive." << endl;
  60.                 };
  61.                 if(char(cin.get()) != '\n') {
  62.                     cin.ignore(2000,'\n');
  63.                     cerr << "Trailing characters." << endl;
  64.                 };
  65.                
  66.  
  67. }
  68. void window::display() const {
  69.             cout<<fixed<<right<<setw(10)<<"Window"
  70.             <<setw(10) <<"ID: "<<id
  71.             <<setw(10)<<setprecision(2) <<"Size: "<<size
  72.             <<setw(10) <<"Color: "<<color
  73.             <<setw(10)<<setprecision(2) <<"Price: "<<price<<endl;
  74.  
  75. }
  76.  
  77.  
  78.  
  79. //curtain
  80. curtain::curtain(){
  81.     id=0;
  82.     wid=0;
  83.     hei=0;
  84.     price=0;
  85. }
  86. void curtain::input() {
  87.     cout<<"ID: ";
  88.     cin>>id; //fflush(stdin);
  89.     if (cin.fail()) {
  90.         cin.clear();
  91.         cin.ignore(2000,'\n');
  92.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  93.     };
  94.     if(id <= 0) {
  95.         cin.ignore(2000,'\n');
  96.         cerr << "ID must be positive." << endl;
  97.     };
  98.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  99.         cin.ignore(2000,'\n');
  100.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  101.     };
  102.  
  103.     //wid
  104.     cout<<"Width: "; cin>>wid;// fflush(stdin);
  105.     if (cin.fail()) {
  106.         cin.clear();
  107.         cin.ignore(2000,'\n');
  108.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  109.     };
  110.     if(wid <= 0) {
  111.         cin.ignore(2000,'\n');
  112.         cerr << "Size must be positive." << endl;
  113.     };
  114.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  115.         cin.ignore(2000,'\n');
  116.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  117.     };
  118.     //Height
  119.     cout<<"Height: "; cin>>hei;// fflush(stdin);
  120.     if (cin.fail()) {
  121.         cin.clear();
  122.         cin.ignore(2000,'\n');
  123.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  124.     };
  125.     if(hei <= 0) {
  126.         cin.ignore(2000,'\n');
  127.         cerr << "Size must be positive." << endl;
  128.     };
  129.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  130.         cin.ignore(2000,'\n');
  131.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  132.     };
  133.  
  134.     //price
  135.     cout<<"Size: "; cin>>price;// fflush(stdin);
  136.     if (cin.fail()) {
  137.         cin.clear();
  138.         cin.ignore(2000,'\n');
  139.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  140.     };
  141.     if(price <= 0) {
  142.         cin.ignore(2000,'\n');
  143.         cerr << "Size must be positive." << endl;
  144.     };
  145.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  146.         cin.ignore(2000,'\n');
  147.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  148.     };
  149.  
  150. }
  151. void curtain::display() const {
  152.         cout<<fixed<<right<<setw(10)<<"Curtain"
  153.         <<setw(10) <<"ID: "<<id
  154.         <<setw(10)<<setprecision(2) <<"Size: "<<wid
  155.         <<setw(10) <<"Color: "<<hei
  156.         <<setw(10)<<setprecision(2) <<"Price: "<<price<<endl;
  157. }
  158.  
  159.  
  160. //table
  161. table::table(){
  162.     id=0;
  163.     wid=0;
  164.     hei=0;
  165. }
  166. void table::input(){
  167.     cout<<"ID: ";
  168.     cin>>id; //fflush(stdin);
  169.     if (cin.fail()) {
  170.         cin.clear();
  171.         cin.ignore(2000,'\n');
  172.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  173.     };
  174.     if(id <= 0) {
  175.         cin.ignore(2000,'\n');
  176.         cerr << "ID must be positive." << endl;
  177.     };
  178.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  179.         cin.ignore(2000,'\n');
  180.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  181.     };
  182.  
  183.     //width
  184.     cout<<"Width: "; cin>>wid;// fflush(stdin);
  185.     if (cin.fail()) {
  186.         cin.clear();
  187.         cin.ignore(2000,'\n');
  188.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  189.     };
  190.     if(wid <= 0) {
  191.         cin.ignore(2000,'\n');
  192.         cerr << "Size must be positive." << endl;
  193.     };
  194.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  195.         cin.ignore(2000,'\n');
  196.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  197.     };
  198.     //Height
  199.     cout<<"Height: "; cin>>hei;// fflush(stdin);
  200.     if (cin.fail()) {
  201.         cin.clear();
  202.         cin.ignore(2000,'\n');
  203.         cerr << "Invalid entry." << endl;
  204.     };
  205.     if(hei <= 0) {
  206.         cin.ignore(2000,'\n');
  207.         cerr << "Size must be positive." << endl;
  208.     };
  209.     if(char(cin.get()) != '\n') {
  210.         cin.ignore(2000,'\n');
  211.         cerr << "Trailing characters." << endl;
  212.     };
  213. }
  214. void table::display() const {
  215.     cout<<fixed<<right<<setw(10)<<"Curtain"
  216.         <<setw(10) <<"ID: "<<id
  217.         <<setw(10)<<setprecision(2) <<"Size: "<<wid
  218.         <<setw(10) <<"Color: "<<hei<<endl;
  219. }
  220.  
  221. //menu function
  222. int menu()//Display menu for user to choice - menu function
  223. {
  224.     int N;
  225.     cout<<"\n\n-Menu Demo 2-\n";
  226.     cout<<"1: Add a new window.\n";
  227.     cout<<"2: Add a new curtain.\n";
  228.     cout<<"3: Add a new table.\n";
  229.     cout<<"4: Print the list.\n";
  230.     cout<<"Others: Quit.\n";
  231.     cout<<"Select: ";
  232.     cin>>N;
  233.     return N;
  234. }

  Hàm main

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. using namespace std;
  4. #include <conio.h>
  5. #include <stdio.h>
  6. #include "Demo.h"
  7.  
  8.  
  9. void main(){
  10.     int n=0;//so du lieu nhap vao
  11.     List* l[20];
  12.  
  13.     int i;
  14.     int choice;
  15.     do
  16.     {
  17.         choice = menu();
  18.         switch(choice)
  19.         {
  20.            
  21.         case 1:
  22.             l=new window();
  23.             l[n]->input();
  24.             n++;
  25.             break;
  26.              
  27.         case 2:
  28.             l=new curtain();
  29.             l[n]->input();
  30.             n++;
  31.             break;
  32.            
  33.         case 3:
  34.             l=new table();
  35.             l[n]->input();
  36.             n++;
  37.             break;
  38.        
  39.         case 4:
  40.             for(i=0;i<n;i++) l[i]->display();
  41.             break;
  42.  
  43.         }
  44.     }
  45.     while(choice == 1 || choice == 2 || choice == 3|| choice == 4);
  46.  
  47.     _getch();
  48. }

  Đây là ảnh lỗi compiler

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi locmxse60602 : 18-09-2011 lúc 07:09 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Nơi ở
  chỗ kín
  Bài viết
  446

  ở hàm main.

  l=new window();

  l là một con trỏ của con trỏ,
  new window() trả về một con trỏ
  -> không đúng kiểu

  sửa lại l[n]=new window();

  tuơng tự
  l[n]=new curtain();
  l[n]=new table();

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 22-11-2012, 11:05 AM
 2. Khắc phục lỗi "Failed to convert parameter value from a String to a Int32"
  Gửi bởi nguyenducbachy trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 22-08-2012, 10:31 PM
 3. Lỗi"error C2275: 'T' : illegal use of this type as an expression" khi dùng "list<T>::iterator it"
  Gửi bởi doicanhden trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 01:59 AM
 4. Lỗi "Cannot implicitly convert type..." khi đưa data vào Flex Grid
  Gửi bởi nightmare1111 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 11-11-2011, 02:47 PM
 5. Problems : " recover tree " with input as " preorder" and "inorder"
  Gửi bởi HoangManhHa1991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 10:19 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn