Mình với chỉ học về C, nhưng phải đọc mốt số mã nguồn của C++, đọc đến đây, mình có chỗ ko hiểu
C Code:
 1.     cv::Ptr<CvMat> dx, dy;
 2.     cv::AutoBuffer<char> buffer;
 3.     std::vector<uchar*> stack;
và ở
C Code:
 1. void resize( const Mat& src, Mat& dst, Size dsize,
 2.              double inv_scale_x, double inv_scale_y, int interpolation )
 3. {
 4.     static ResizeFunc linear_tab[] =
 5.     {
 6.         resizeGeneric_<
 7.             HResizeLinear<uchar, int, short,
 8.                 INTER_RESIZE_COEF_SCALE,
 9.                 HResizeLinearVec_8u32s>,
 10.             VResizeLinear<uchar, int, short,
 11.                 FixedPtCast<int, uchar, INTER_RESIZE_COEF_BITS*2>,
 12.                 VResizeLinearVec_32s8u> >,
 13.         0,
 14.         resizeGeneric_<
 15.             HResizeLinear<ushort, float, float, 1,
 16.                 HResizeLinearVec_16u32f>,
 17.             VResizeLinear<ushort, float, float, Cast<float, ushort>,
 18.                 VResizeLinearVec_32f16u> >,
 19.         resizeGeneric_<
 20.             HResizeLinear<short, float, float, 1,
 21.                 HResizeLinearVec_16s32f>,
 22.             VResizeLinear<short, float, float, Cast<float, short>,
 23.                 VResizeLinearVec_32f16s> >,
 24.         0,
 25.         resizeGeneric_<
 26.             HResizeLinear<float, float, float, 1,
 27.                 HResizeLinearVec_32f>,
 28.             VResizeLinear<float, float, float, Cast<float, float>,
 29.                 VResizeLinearVec_32f> >,
 30.         0, 0
 31.     };
Các bạn có thể giải thích qua cho mình về những cách khai báo trên, đặc biệt ở những chỗ khác với C.
Hoặc các bạn giải thích cho mình về những dấu < và > có tác dụng gì?
Thanks!