Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: Có cách nào để biết trong 1 ô của mảng đã có giá trị hay chưa ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  8

  Mặc định Có cách nào để biết trong 1 ô của mảng đã có giá trị hay chưa ?

  trong case 1 , yêu cầu là nhập thông tin nhân viên vào nhưng mỗi lần chỉ nhập đc 1 người thôi , nếu mà nhập nhiều người 1 lúc thì mình có thể làm đc , nhưng mỗi lần chỉ nhập đc 1 lần thì mình pó tay , muốn nhập người thứ 2 thì phải tiếp tục chọn 1 để nhập tiếp . Bạn nào giúp mình với

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #include<stdlib.h>
  5. struct nv
  6. {
  7.     int ma;
  8.     char ten;
  9.     char gt;
  10.     long luong;
  11.     int ngay;
  12. };
  13.     nv a[100];
  14. int main()
  15. {
  16.     int chon,i,j;
  17.     do
  18.     {
  19.         printf("1)Nhap danh sach nhan vien");
  20.         printf("\n2)Xuat danh sach nhan vien");
  21.         printf("\n3)Xuat danh sach nhan vien kem luong");
  22.         printf("\n4)Tim kiem nhan vien dua vao ma");
  23.         printf("\n5)Tim kiem nhan vien dua vao gioi tinh");
  24.         printf("\n6)Xuat danh sach nhan vien tang dan theo ma");
  25.         printf("\n7)Thoat");
  26.         printf("\n Ban chon :");
  27.         scanf("%d",&chon);
  28.         switch(chon)
  29.         {
  30.             case 1:
  31.            
  32.             break;
  33.             case 2:
  34.             break;
  35.             case 3:
  36.             break;
  37.             case 4:
  38.             break;
  39.             case 5:
  40.             break;
  41.             case 6:
  42.             break;
  43.             case 7:
  44.             exit(0);
  45.             default:    printf("Chi dc nhap tu 1=>7 . Moi ban nhap lai\n");
  46.         }
  47.     }while(chon!=7);
  48.    
  49.     getch();
  50. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Bài viết
  10

  trong case 1 bạn có thể thêm một câu truy vẫn n số người cần nhập
  cho vòng lặp for với số phần tử n của mảng nv a[n]
  Code:
  nv a[100]
  int n;
   ....
  switch(chon)
  {
  case 1:
  {
  	printf("so nguoi can nhap:");
  	scanf("%d",&n);
  	for(int i=1;i<=n;i++)
  	{
  		nhap(a[i]);
  	}
  break;
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  8

  Mặc định amen

  yêu cầu là mỗi lần chỉ đc nhập 1 người . Bởi vậy mới nhức đầu

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  Cái này bạn chỉ cần sử dụng một hàm nhập cho một người và một biến đếm ở dạng static thôi
  khi nào nhập thì biến đếm tăng lên 1 và cũng là người thứ n + 1
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi beautifulsoul84hung : 20-09-2011 lúc 10:07 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  23

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi king.se7en Xem bài viết
  trong case 1 bạn có thể thêm một câu truy vẫn n số người cần nhập
  cho vòng lặp for với số phần tử n của mảng nv a[n]
  Code:
  nv a[100]
  int n;
   ....
  switch(chon)
  {
  case 1:
  {
  	printf("so nguoi can nhap:");
  	scanf("%d",&n);
  	for(int i=1;i<=n;i++)
  	{
  		nhap(a[i]);
  	}
  break;
  }
  sai cơ bản. chưa clear về mảng trong c
  pls review it agian
  thanks

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  8

  Mặc định amen

  biến đếm ở dạng static là sao bạn , bạn có thể viết ra cho mình tham khảo đc ko

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  /pentest
  Bài viết
  44

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi beautifulsoul84hung Xem bài viết
  Cái này bạn chỉ cần sử dụng một hàm nhập cho một người và một biến đếm ở dạng static thôi
  khi nào nhập thì biến đếm tăng lên 1 và cũng là người thứ n + 1
  hợp lý

  C Code:
  1. #include ..
  2. static int count = 0; // dùng là là chỉ số của mảng ở trường hợp một, chú ý count <= chỉ số mảng -1
  3. ..
  4. int main() {
  5. ..
  6. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  -Mountain-
  Bài viết
  768

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi LoliAndTheBeast Xem bài viết
  biến đếm ở dạng static là sao bạn , bạn có thể viết ra cho mình tham khảo đc ko
  static chỉ là cái dùng chung nên để thôi chứ không có gì đặc biệt. chẳng qua cài đặt mảng nên bạn phải lưu biến đếm
  Giờ mình ko có ide ở đây + lười code nữa . Bạn có thể tham khảo bài này
  Bài mình làm có thể nhập cả nhiều người cũng như một người tùy thích
  Vừa kiểm tra lại vẫn còn ngon
  <Hồi xưa làm vẫn còn thiếu nhiều chức năng >

  C++ Code:
  1.  
  2.  
  3. //@author: Beautifulsoul84hung
  4. //@copyright: BSH
  5.  
  6.  
  7. #include <iostream>
  8. #include <iomanip>
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <malloc.h>
  11. #include <string.h>
  12. #include <conio.h>
  13. #include <windows.h>
  14. #include <fstream>
  15.  
  16. using namespace std;
  17.  
  18. // -- Struct
  19.  
  20.  
  21. typedef struct sinhvien
  22. {
  23.     char hoten [30];
  24.     int tuoi;
  25.     int mssv;
  26.     struct sinhvien *next;
  27. } *listsinhvien;
  28.  
  29. // ----
  30.  
  31.  
  32. //---- Function
  33.  
  34. // Tao sinh vien
  35. void taosinhvien (sinhvien &x);
  36. void insert_begin (listsinhvien &head);
  37. void insert_end (listsinhvien &head);
  38. void insert_vt (listsinhvien &head, int index);
  39.  
  40. // In sinh vien
  41. void insinhvien (sinhvien *x);
  42. void inlist_sinhvien (const listsinhvien &head);
  43.  
  44. // Tim kiem
  45. void find_mssv (listsinhvien &head, int ms);
  46. void find_tensv (listsinhvien &head);
  47.  
  48. // Tong so sinh vien
  49.  
  50. void tongsosv(listsinhvien &head);
  51.  
  52. // Delete
  53.  
  54. void delete_begin(listsinhvien &head);
  55. void delete_end (listsinhvien &head);
  56. void delete_all (listsinhvien &head);
  57. void delete_vt (listsinhvien &head, int index);
  58.  
  59. // luu File
  60.  
  61. void luuRaFile(listsinhvien &head, int choose);
  62.  
  63. // Chuan hoa ho ten sinh vien;
  64.  
  65. char viethoa (char &a);
  66. void chuanHoaTen(char hoten[]);
  67. void listChuanHoaTen (listsinhvien &head);
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72. void menu (listsinhvien &head)
  73. {
  74.     cout << endl << endl << setw (50) << "---> MENU <---" << endl << endl;
  75.     char a;
  76.     do
  77.     {
  78.         system ("cls");
  79.         cout << setw (20)<< " " << "-------------------------------------------------" << endl;
  80.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  81.         cout << setw (20)<< " " << "-- 1 - Tao Sinh Vien                           --" << endl;
  82.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  83.         cout << setw (20)<< " " << "-- 2 - Chen Sinh Vien                          --" << endl;
  84.         cout << setw (20)<< " " << "-- 3 - Xoa Sinh Vien                           --" << endl;
  85.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  86.         cout << setw (20)<< " " << "-- 4 - In Sinh Vien                            --" << endl;
  87.         cout << setw (20)<< " " << "-- 5 - Tim Kiem Sinh Vien                      --" << endl;
  88.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  89.         cout << setw (20)<< " " << "-- 6 - Luu Len Dia <  dll or file.txt  >       --" << endl;
  90.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  91.         cout << setw (20)<< " " << "-- 7 - Tong So Sinh Vien                       --" << endl;
  92.         cout << setw (20)<< " " << "-- 8 - Chuan Hoa Ho Ten                        --" << endl;
  93.         cout << setw (20)<< " " << "--                                             --" << endl;
  94.         cout << setw (20)<< " " << "-- 0 - Ket Thuc                                --" << endl;
  95.         cout << setw (20)<< " " << "-------------------------------------------------" << endl;
  96.  
  97.         cout << "Lua chon : ";
  98.         a = getch ();
  99.  
  100.         switch (a - '0')
  101.         {
  102.             case 1:
  103.                 int n;
  104.                 cout << endl;
  105.                 cout << "Nhap so luong sinh vien: ";
  106.                 cin >> n;
  107.                 for (int i = 0; i < n; i ++)
  108.                 {
  109.                     insert_end (head);
  110.                 }
  111.                 break;
  112.             case 2:
  113.                 char c;
  114.                 do {
  115.                 system ("cls");
  116.                 cout << endl;
  117.                 cout << "Chen Sinh Vien: "<< endl;
  118.                     cout << "          - 1 - Chen Dau Danh Sach" << endl;
  119.                     cout << "          - 2 - Chen Cuoi Danh Sach" << endl;
  120.                     cout << "          - 3 - Chen Vao Vi Tri Bat Ky" << endl;
  121.                     cout << "          - 0 - Nhan 0 De Tro Lai" << endl;
  122.                     c = getch ();
  123.                     switch (c - '0')
  124.                     {
  125.                         case 1:
  126.                             insert_begin(head);
  127.                             break;
  128.                         case 2:
  129.                             insert_end (head);
  130.                         case 3:
  131.                             int index;
  132.                             cout << "Nhap Vi Tri Can Chen: ";
  133.                             cin >> index;
  134.                             insert_vt (head, index);
  135.                             system ("pause");
  136.                         default:
  137.                             cout << "Moi Nhap Lai: " << endl;
  138.                             Sleep (1000);
  139.                             break;
  140.                         case 0:;
  141.                     }
  142.                 }while (c - '0');
  143.                 break;
  144.  
  145.             case 3:
  146.                 char d;
  147.                 do {
  148.                     system ("cls");
  149.                     cout << endl << endl << setw (50)
  150.                         << "Xoa Danh Sach: " << endl           << endl;
  151.                     cout << "      - 1 - Xoa Dau Danh Sach"    << endl;
  152.                     cout << "      - 2 - Xoa Cuoi Danh Sach"   << endl;
  153.                     cout << "      - 3 - Xoa Vi Tri Bat Ky"    << endl;
  154.                     cout << "      - 4 - Xoa Tat Ca Danh Sach" << endl;
  155.                     cout << "      - 0 - De Ket Thuc"          << endl;
  156.                     cout << "Lua Chon: "; d = getch ();
  157.                     switch (d - '0')
  158.                     {
  159.                         case 1:
  160.                             cout << endl << "Xoa Dau Danh Sach";
  161.                             delete_begin(head);
  162.                             break;
  163.                         case 2:
  164.                             cout << endl << "Xoa Cuoi Danh Sach";
  165.                             delete_end (head);
  166.                             break;
  167.                         case 3:
  168.                             int index;
  169.                             cout << endl << "Xoa Vi Tri Bat Ky:" << endl;
  170.                             cout << "Nhap vi tri can xoa: ";
  171.                             cin >> index;
  172.                             delete_vt (head, index);
  173.                             break;
  174.                         case 4:
  175.                             cout << endl << "Xoa Tat Ca" << endl;
  176.                             delete_all(head);
  177.                             break;
  178.                         default:;
  179.                     }
  180.                 }while (d - '0');
  181.             case 4:
  182.                 inlist_sinhvien(head);
  183.                 break;
  184.  
  185.             case 5:
  186.                 cout << endl << endl << setw (50)
  187.                      << "Tim Kiem Sinh Vien" << endl << endl;
  188.                 char b;
  189.                 int ms;
  190.                 do{
  191.                     system ("cls");
  192.                     cout << endl;
  193.                     cout << "          - 1 - Tim Theo Ma So Sinh Vien " << endl;
  194.                     cout << "          - 2 - Tim Theo Ho Ten Sinh Vien" << endl;
  195.                     cout << "          - 0 - Ket Thuc" << endl;
  196.                     cout << "Lua Chon: ";
  197.                     b = getch ();
  198.                     switch (b - '0')
  199.                     {
  200.                         case 1:
  201.                             cout << endl;
  202.                             cout << "Nhap ma so sinh vien can tim: ";
  203.                             cin >> ms;
  204.                             find_mssv(head, ms);
  205.                             break;
  206.                         case 2:
  207.                             find_tensv(head);
  208.                         case 0:
  209.                             break;
  210.                         default:
  211.                             cout << "Lua Chon Sai";
  212.                             Sleep (1000);
  213.                             break;
  214.                     }
  215.                 }while (b - '0');
  216.                 break;
  217.  
  218.             case 6:
  219.                 char e;
  220.                 do{
  221.                     system ("cls");
  222.                     cout << setw (25)
  223.                          << "LUU FILE" << endl << endl;
  224.                     cout << "     - 1 - De luu moi hoan toan " << endl;
  225.                     cout << "     - 2 - Luu De"                << endl;
  226.                     cout << "     - 0 - De Ket Thuc          " << endl;
  227.                     cout << "Lua chon: ";
  228.                     e = getch ();
  229.                     switch (e - '0')
  230.                     {
  231.                         case 1:
  232.                             cout << endl << "LUU FILE" << endl;
  233.                             luuRaFile (head, 1);
  234.                             break;
  235.                         case 2:
  236.                             cout << endl << "LUU FILE" << endl;
  237.                             luuRaFile(head, 2);
  238.                         case 0:;
  239.                     }
  240.                 }while (e - '0');
  241.                 break;
  242.             case 7:
  243.                 tongsosv(head);
  244.                 break;
  245.  
  246.             default:
  247.                 cout << "Lua Chon Sai";
  248.                 Sleep (1000);
  249.                 break;
  250.  
  251.             case 8:
  252.                 cout << endl << endl << setw (50)
  253.                      << "CHUAN HOA FILE" << endl << endl;
  254.                 listChuanHoaTen (head);
  255.             case 0:;
  256.         }
  257.     } while (a - '0');
  258. }
  259.  
  260.  
  261.  
  262.  
  263.  
  264. //----- Tao sinh vien ---------------
  265.  
  266. //ham tao thong tin tung sinh vien
  267. void taosinhvien (sinhvien &x)
  268. {
  269.     fflush (stdin);
  270.     cout << "Nhap ho ten sinh vien: ";
  271.     cin.getline (x.hoten, 30);
  272.     cout << "Nhap tuoi sinh vien: ";
  273.     cin >> x.tuoi;
  274.     cout << "Nhap ma so sinh vien: ";
  275.     cin >> x.mssv;
  276. }
  277.  
  278. //chen sinh vien dc tao ra vao cuoi danh sach
  279. void insert_end (listsinhvien &head)
  280. {
  281.     sinhvien x;
  282.     cout << endl << endl << setw (50) << "Nhap Sinh Vien Tu Cuoi" << endl << endl;
  283.     listsinhvien tmp, read;
  284.     taosinhvien(x);
  285.     tmp = (listsinhvien)malloc (sizeof (struct sinhvien));
  286.     strcpy (tmp->hoten, x.hoten);
  287.     tmp->tuoi = x.tuoi;
  288.     tmp->mssv = x.mssv;
  289.     tmp->next = NULL;
  290.     if (head == NULL)
  291.     {
  292.         head = tmp;
  293.         return;
  294.     }
  295.     read = head;
  296.     while (read->next != NULL)
  297.         read = read->next;
  298.     read->next = tmp;
  299. }
  300.  
  301. //chen sinh vien duoc tao ra vao dau danh sach
  302. void insert_begin (listsinhvien &head)
  303. {
  304.     sinhvien x;
  305.     cout << endl << endl << setw (50) << "Nhap Sinh Vien Tu Dau" << endl << endl;
  306.     listsinhvien tmp;
  307.     tmp = (listsinhvien)malloc (sizeof (struct sinhvien));
  308.     taosinhvien(x);
  309.     strcpy (tmp->hoten, x.hoten);
  310.     tmp->tuoi = x.tuoi;
  311.     tmp->mssv = x.mssv;
  312.     tmp->next = head;
  313.     head = tmp;
  314. }
  315.  
  316. // Chen sinh vien vao mot vi tri bat ky
  317. void insert_vt (listsinhvien &head, int index)
  318. {
  319.     sinhvien x;
  320.     cout << endl << endl << setw (50) << "Nhap Sinh Vien Tu VT Bat Ky" << endl << endl;
  321.     listsinhvien tmp, read;
  322.     int count = 1; int find = 0;
  323.  
  324.  
  325.     if (head == NULL)
  326.         if (index == 1)
  327.         {
  328.             taosinhvien(x);
  329.             tmp = (listsinhvien) malloc (sizeof (struct sinhvien));
  330.             strcpy (tmp->hoten, x.hoten);
  331.             tmp->tuoi = x.tuoi;
  332.             tmp->mssv = x.mssv;
  333.             head = tmp;
  334.             return;
  335.         }
  336.         else
  337.         {
  338.             cout << "Khong co vi tri de chen " << endl;
  339.             return;
  340.         }
  341.     read = head;
  342.     while ((read != NULL) && (find == 0))
  343.     {
  344.         if (count == (index-1))
  345.         {
  346.             taosinhvien(x);
  347.             tmp = (listsinhvien) malloc (sizeof (struct sinhvien));
  348.             strcpy (tmp->hoten, x.hoten);
  349.             tmp->tuoi = x.tuoi;
  350.             tmp->mssv = x.mssv;
  351.             tmp->next = read->next;
  352.             read->next = tmp;
  353.             find = 1;
  354.         }
  355.         count ++;
  356.         read = read->next;
  357.     }
  358.     if (find == 0)
  359.         cout << "Khong co vi tri de chen" << endl;
  360. }
  361.  
  362. // in thong tin 1 sinh vien;
  363. void insinhvien (sinhvien *x)
  364. {
  365.     cout << "Ho ten sinh vien: " << x->hoten << endl;
  366.     cout << "Tuoi sinh vien: " << x->tuoi << endl;
  367.     cout << "Ma so sinh vien: " << x->mssv << endl;
  368. }
  369.  
  370.  
  371. // in thong tin cua ca danh sach
  372. void inlist_sinhvien (const listsinhvien &head)
  373. {
  374.     cout << endl << endl <<setw(50) << "--- IN SINH VIEN ---" << endl << endl;
  375.     if (head == NULL)
  376.     {
  377.         cout << "Khong co sinh vien: ";
  378.         return;
  379.     }
  380.     listsinhvien tmp;
  381.     tmp = head;
  382.     while (tmp != NULL)
  383.     {
  384.         insinhvien(tmp);
  385.         tmp = tmp->next;
  386.     }
  387.     cout << endl;
  388.     Sleep (2000);
  389. }
  390.  
  391.  
  392. //Tim kiem thong tin sinh vien theo ma so sinh vien
  393. void find_mssv (listsinhvien &head, int ms)
  394. {
  395.     cout << endl << endl <<setw(50) << "--- TIM SINH VIEN THEO MS ---" << endl << endl;
  396.     listsinhvien tmp;
  397.     tmp = head;
  398.     int find = 0;
  399.     while ((tmp != NULL) && (find == 0))
  400.     {
  401.         if (tmp->mssv == ms)
  402.         {
  403.             cout << "Tim thay sinh vien: " << endl;
  404.             insinhvien(tmp);
  405.             find = 1;
  406.         }
  407.         tmp = tmp->next;
  408.     }
  409.     if (find == 0)
  410.         cout << "Khong tim thay sinh vien";
  411.     Sleep (2000);
  412. }
  413.  
  414.  
  415. //Tim kiem sinh vien theo  ho va ten;
  416. void find_tensv (listsinhvien &head)
  417. {
  418.     cout << endl << endl <<setw(50) << "--- TIM SINH VIEN THEO TEN ---" << endl << endl;
  419.     listsinhvien tmp;
  420.     tmp = head;
  421.     int find = 0;
  422.     char hoten [30];
  423.     cout << "Nhap ho ten muon tim kiem: ";
  424.     fflush (stdin);
  425.     cin.getline (hoten, 30);
  426.     while ((tmp != NULL) && (find == 0))
  427.     {
  428.         if (strcmp (tmp->hoten, hoten) == 0)
  429.         {
  430.             cout << endl << "Tim thay sinh vien: " << endl;
  431.             insinhvien(tmp);
  432.             find = 1;
  433.         }
  434.         tmp = tmp->next;
  435.     }
  436.     if (find == 0)
  437.         cout << "Khong tim thay sinh vien";
  438.     Sleep (2000);
  439. }
  440.  
  441.  
  442. // Ham tinh tong so sinh vien co trong danh sach
  443. void tongsosv (listsinhvien &head)
  444. {
  445.     int count = 0;
  446.     listsinhvien tmp = head;
  447.     while (tmp != NULL)
  448.     {
  449.         count ++;
  450.         tmp = tmp->next;
  451.     }
  452.     cout << endl << "Tong So Sinh Vien: " << count << endl;
  453.     Sleep (2000);
  454. }
  455.  
  456.  
  457. // Xoa Phan tu dau tien cua danh sach
  458. void delete_begin (listsinhvien &head)
  459. {
  460.     listsinhvien tmp;
  461.     if (head == NULL)
  462.     {
  463.  
  464.         cout << endl << "Rong Danh Sach" << endl;
  465.         Sleep (2000);
  466.         return;
  467.     }
  468.     tmp = head->next;
  469.     free (head);
  470.     head = tmp;
  471.     Sleep (2000);
  472. }
  473.  
  474. // Xoa phan tu cuoi cung cua danh sach
  475. void delete_end (listsinhvien &head)
  476. {
  477.     listsinhvien tmp, read;
  478.     if (head == NULL)
  479.     {
  480.         cout << endl << "Rong Danh Sach" << endl;
  481.         Sleep (2000);
  482.         return;
  483.     }
  484.     read = head;
  485.     while(read->next != NULL)
  486.     {
  487.         tmp = read;
  488.         read = read->next;
  489.     }
  490.     tmp->next = NULL;
  491.     free (read);
  492.     Sleep (2000);
  493.     return;
  494. }
  495.  
  496. // Xoa phan tu bat ky trong danh sach
  497. void delete_vt (listsinhvien &head, int index)
  498. {
  499.     listsinhvien tmp, read;
  500.     int count = 1; int found = 0;
  501.     if (head == NULL)
  502.     {
  503.         cout << endl << "Rong Danh Sach" << endl;
  504.         Sleep (2000);
  505.         return;
  506.     }
  507.     read = head;
  508.     while ((read != NULL) && (found == 0))
  509.     {
  510.         if (count == (index-1))
  511.         {
  512.             tmp = read->next;
  513.             read->next = tmp->next;
  514.             tmp->next = NULL;
  515.             free (tmp);
  516.             found = 1;
  517.             return;
  518.         }
  519.         read = read->next;
  520.         count ++;
  521.  
  522.     }
  523.     if (found == 0)
  524.         cout << "Vuot qua so phan tu: " << endl;
  525.  
  526.     Sleep (2000);
  527. }
  528.  
  529.  
  530. // Xoa tat ca sinh vien trong danh sach
  531. void delete_all (listsinhvien &head)
  532. {
  533.     listsinhvien read;
  534.     int count = 0;
  535.     if (head == NULL)
  536.     {
  537.         cout << endl << "Rong Danh Sach" << endl;
  538.         return;
  539.     }
  540.     while (head != NULL)
  541.     {
  542.         read = head->next;
  543.         head = NULL;
  544.         free (head);
  545.         head = read;
  546.         count ++;
  547.     }
  548.     if (count != 0)
  549.         cout << endl << "Da Xoa Het" << endl;
  550.     Sleep (2000);
  551. }
  552.  
  553. // Luu thong tin sinh vien ra file
  554.  
  555. void luuRaFile (listsinhvien &head, int choose)
  556. {
  557.     fstream writeFile;
  558.     char str[15];
  559.     cout << endl << "Ten file can luu: ";
  560.     fflush (stdin);
  561.     cin.getline (str, 15);
  562.     if (choose == 1)
  563.         writeFile.open (str, ios::out);
  564.     else
  565.         writeFile.open (str, ios::out | ios::app);
  566.     listsinhvien tmp;
  567.     tmp = head;
  568.     while (tmp != NULL)
  569.     {
  570.         writeFile << "Ho Ten Sinh Vien: " << tmp->hoten << endl;
  571.         writeFile << "Tuoi Sinh Vien: " << tmp->tuoi    << endl;
  572.         writeFile << "Ma So Sinh Vien: " << tmp->mssv   << endl;
  573.         tmp = tmp->next;
  574.     }
  575. }
  576.  
  577.  
  578. // Viet Hoa Ky Tu
  579. char viethoa (char &a)
  580. {
  581.     if ((a>=97) && (a<=122))
  582.         a = (a - 32);
  583.     else
  584.     return a;
  585. }
  586.  
  587.  
  588. // Viet Hoa Ho Va Ten Theo Quy Cach
  589. void chuanHoaTen (char hoten[])
  590. {
  591.     int len = strlen (hoten);
  592.     viethoa (hoten[0]);
  593.     for (int i = 0; i < len; i ++)
  594.         {
  595.             if (hoten[i] == ' ')
  596.                 viethoa (hoten[i+1]);
  597.  
  598.         }
  599. }
  600.  
  601. //chuan hoa ca danh sach
  602. void listChuanHoaTen (listsinhvien &head)
  603. {
  604.     cout << endl << endl << setw (50) << "CHUAN HOA FILE" << endl << endl;
  605.     listsinhvien tmp;
  606.     if (head == NULL)
  607.         cout << "Khong Co Sinh Vien" << endl;
  608.     else
  609.     {
  610.         tmp = head;
  611.         while (tmp != NULL)
  612.         {
  613.             chuanHoaTen(tmp->hoten);
  614.             tmp = tmp->next;
  615.         }
  616.     }
  617.     Sleep (2000);
  618. }
  619.  
  620.  
  621. int main ()
  622. {
  623.     listsinhvien sv = NULL;
  624.     menu (sv);
  625.     return 0;
  626. }

 9. #9
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  8

  Mặc định thx

  cám ơn các bro nhiều , bài đã được hoàn thành

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-11-2011, 03:38 PM
 2. Thuộc tính khóa ngoài( tham chiếu) biến mất khi biến đổi từ file XML sang DataTable
  Gửi bởi itmanhieu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-08-2011, 08:02 PM
 3. Cách tùy biến ListBox trong C# (giống Render trong Java)?
  Gửi bởi quanghoa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 02-05-2011, 06:06 PM
 4. lam sao biết list nào được chọn trong combobox trong dataGirlView
  Gửi bởi qhhqnavy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 30
  Bài viết cuối: 12-04-2011, 11:12 PM
 5. Dùng biến để biết hàng thứ mấy trong mảng
  Gửi bởi KFC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 21-05-2008, 05:31 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn