Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Lỗi kết nối csdl SQL thi dùng thuộc tính open

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  83

  Mặc định Lỗi kết nối csdl SQL thi dùng thuộc tính open

  Khi em chạy thì nó bái lỗi
  A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 25 - Connection string is not valid)
  Visual C# Code:
  1. namespace tangketnoidulieu
  2. {
  3.    
  4.     public class lopketnoidulieu
  5.     {
  6.         public SqlConnection con = new SqlConnection();
  7.         public lopketnoidulieu()
  8.         {
  9.             string strKetNoi;
  10.             strKetNoi = "Server =(local), Initial Catalog=QLDiem;uid=sa,pwd=sa;";      
  11.             con.ConnectionString = strKetNoi;
  12.             con.Open();  ///////LỖI Ở ĐÂY
  13.         }
  14.    
  15.     }
  16. }
  Visual C# Code:
  1. namespace tangxulydulieu
  2. {
  3.     public class lopxulydulieu:lopketnoidulieu
  4.     {
  5.         public DataSet GetDatasSetBang()
  6.         {
  7.             DataSet ds = new DataSet();
  8.             string sql;
  9.             sql = "select * from Diem";
  10.             //OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(sql, con);
  11.             //// sql
  12.             SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter();            
  13.             da.Fill(ds, "Diem");
  14.             return ds;
  15.         }
  16.     }
  17. }

  Visual C# Code:
  1.     private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             lopxulydulieu xl= new lopxulydulieu();
  4.             DataSet ds= new DataSet();
  5.             ds = xl.GetDatasSetBang();
  6.             textBox1.Text = ds.Tables[0].Rows[0]["MaSV"].ToString();
  7.             foreach (DataRow row in ds.Tables[0].Rows)
  8.                 listBox1.Items.Add(row["masv"].ToString());
  9.           dataGridView1.DataSource = ds.Tables[0];
  10.            
  11.         }

  p/s không biết open có phải là thuộc tính không nữa, các anh cho em biết nó là cái gì luôn nha

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  1

  Smile Đây là một ví dụ về kết nối Database mà mình mới biết

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5. using System.Data.SqlClient;
  6. using System.Data;
  7. using System.IO;
  8. using System.Windows.Forms;
  9.  
  10. namespace DeTaiPhong2011.DAL
  11. {
  12.     public class Connection
  13.     {
  14.         private SqlConnection connection;
  15.         private SqlDataAdapter adapter;
  16.         private SqlCommand command;
  17.         private DataSet dataset;
  18.         private string svname = "";
  19.         private string username = "";
  20.         private string pw = "";
  21.         private string fname = "";
  22.         private string type;
  23.  
  24.  
  25.  
  26.         void getConfig()
  27.         {
  28.  
  29.             fname = Application.StartupPath + "\\config.dat";
  30.             try
  31.             {
  32.                 StreamReader sr = new StreamReader(fname);
  33.                 svname = sr.ReadLine();
  34.                 type = sr.ReadLine();
  35.                 username = sr.ReadLine();
  36.                 pw = sr.ReadLine();
  37.  
  38.                 sr.Close();
  39.             }
  40.             catch (Exception ev)
  41.             {
  42.                 MessageBox.Show(ev.Message);
  43.             }
  44.             // dd++;
  45.         }
  46.         public Connection(string dbname)
  47.         {
  48.             Connect(dbname);
  49.         }
  50.  
  51.  
  52.         public bool Connect(string dbname)
  53.         {
  54.             // if (dd == 0)
  55.             try
  56.             {
  57.                 getConfig();
  58.             }
  59.             catch (Exception)
  60.             {
  61.                 return false;
  62.             }
  63.             string cn;
  64.             if (int.Parse(type) == 1)
  65.             {
  66.                 cn = "server =" + svname + "; database=" + dbname + "; user id=" + username + "; password =" + pw;
  67.             }
  68.             else
  69.             {
  70.                 cn = "Data Source=" + svname + ";Initial Catalog=" + dbname + ";Integrated Security=SSPI";
  71.             }
  72.             try
  73.             {
  74.  
  75.                 connection = new SqlConnection(cn);
  76.  
  77.             }
  78.             catch (Exception)
  79.             {
  80.                 // MessageBox.Show("Không thể kết nối CSDL");
  81.                 return false;
  82.             }
  83.             try
  84.             {
  85.                 connection.Open();
  86.                 connection.Close();
  87.                 return true;
  88.             }
  89.             catch (Exception)
  90.             {
  91.                 // MessageBox.Show("Không thể kết nối CSDL");
  92.                 return false;
  93.             }
  94.         }
  95.         /// <summary>
  96.         /// Lấy dataset
  97.         /// </summary>
  98.         /// <param name="cm"></param>
  99.         /// <returns></returns>
  100.         ///
  101.         public DataSet Getds(string cm)
  102.         {
  103.             try
  104.             {
  105.  
  106.                 connection.Open();
  107.                 adapter = new SqlDataAdapter(cm, connection);
  108.                 dataset = new DataSet();
  109.                 adapter.Fill(dataset);
  110.                 connection.Close();
  111.                 return dataset;
  112.             }
  113.             catch (Exception)
  114.             {
  115.                 //  MessageBox.Show(ev.Message);
  116.                 connection.Close();
  117.                 return null;
  118.             }
  119.         }
  120.         /// <summary>
  121.         /// Thực hiện truy vấn
  122.         /// </summary>
  123.         /// <param name="cm"></param>
  124.         /// <param name="con"></param>
  125.         /// <returns></returns>
  126.         public bool Excute(string cm)
  127.         {
  128.             try
  129.             {
  130.  
  131.  
  132.                 connection.Open();
  133.                 command = new SqlCommand(cm, connection);
  134.                 command.ExecuteNonQuery();
  135.                 connection.Close();
  136.                 return true;
  137.             }
  138.             catch (Exception)
  139.             {
  140.                 // MessageBox.Show(ev.Message);
  141.                 connection.Close();
  142.                 return false;
  143.             }
  144.         }
  145.         // thay đổi database
  146.         public void ChangeDB(string dbname)
  147.         {
  148.             this.Connect(dbname);
  149.         }
  150.     }
  151. }
  cái này dùng để kết nối các CSDL có tên là dbname mà do người dùng nhập vào. Không biết nó có giúp ích được cho bạn không.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi huuhung : 08-10-2011 lúc 08:09 PM. Lý do: cho code vào tag

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  1. Đổi các dấu phẩy (,) thành chấm phẩy (

  2. Thử dùng Server=localhost; thay vì Server =(local),

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  35

  bạn có thể kiểm tra lại xem SQL của bạn đã mở hay chưa, Server = localhost or bạn có thể viết ngắn gọn là Server = .; hãy chắc chắn rằng khi cài SQL bạn có cài đặt localhost ^^ không thì bạn phải xài user của SQL để vào

Các đề tài tương tự

 1. Viết ứng dụng dùng csdl DB2
  Gửi bởi tuanvi261 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 26-05-2013, 03:57 PM
 2. Truy vấn CSDL với thuộc tính kiểu DateTime
  Gửi bởi dongvat8cang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 02-01-2012, 08:25 AM
 3. Góp ý để xây dựng csdl phần mềm quản lý thuốc
  Gửi bởi tuanngocpt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-09-2011, 10:08 AM
 4. Thiết kế CSDL có phân cấp người dùng
  Gửi bởi kieutuan trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-03-2011, 10:08 AM
 5. dùng CSDL nào
  Gửi bởi tienlbhoc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 03-07-2007, 08:49 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn