Hiện tại mình đang sử dụng cái hàm FreeImage.LoadFromStream của FreeImage. Nhưng tốc độ load của nó chưa được nhanh cho lắm. Bạn nào biết cách improve thì chỉ mình với.