Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Splitview + navigationbar tự code bằng tay lỗi không hiện ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Nơi ở
  sài gòn
  Bài viết
  422

  Mặc định Splitview + navigationbar tự code bằng tay lỗi không hiện gì?

  mình thêm đoạn code này mà vẫn không đc
  [navigationBar.topItem setLeftBarButtonItem:barButtonItem animated:YES];

  câu hỏi được rất nhiều người trên mạng hỏi như thế này:
  http://stackoverflow.com/questions/4987394/uisplitviewcontrollerdelegate-willhideviewcontroller-not-sending-a-uibarbut

  http://stackoverflow.com/questions/5618354/why-my-button-sometimes-disappears

  http://stackoverflow.com/questions/7365153/barbuttonitem-for-splitviewcontroller-not-shown-on-screen

  http://useyourloaf.squarespace.com/blog/2010/6/14/using-an-image-for-the-uisplitviewcontroller-popover-button.html

  mình sửa lại như thế này thì hiện lên nhưng không chọn được


  Ovjective-C Code:
  1. /*
  2.      File: FirstDetailViewController.m
  3.   */
  4.  
  5. #import "FirstDetailViewController.h"
  6.  
  7.  
  8. @implementation FirstDetailViewController
  9.  
  10. @synthesize toolbar;
  11.  
  12. #pragma mark -
  13. #pragma mark View lifecycle
  14.  
  15. - (void)viewDidUnload {
  16.     [super viewDidUnload];
  17.    
  18.     self.toolbar = nil;
  19. }
  20. // Called when rotating to a portrait orientation.
  21. - (void)splitViewController: (UISplitViewController*)svc willHideViewController:(UIViewController *)aViewController withBarButtonItem:(UIBarButtonItem*)barButtonItem forPopoverController: (UIPopoverController*)pc
  22. {
  23.     barButtonItem.title = @"Root List";
  24.     NSMutableArray *items = [[toolbar items] mutableCopy];
  25.     [items insertObject:barButtonItem atIndex:0];
  26.     [toolbar setItems:items animated:YES];
  27.     [items release];
  28.     popoverController = pc;
  29. }
  30. #pragma mark -
  31. #pragma mark Managing the popover
  32.  
  33. - (void)showRootPopoverButtonItem:(UIBarButtonItem *)barButtonItem {
  34.    
  35.     // Add the popover button to the toolbar.
  36.     NSMutableArray *itemsArray = [toolbar.items mutableCopy];
  37.     [itemsArray insertObject:barButtonItem atIndex:0];
  38.     [toolbar setItems:itemsArray animated:NO];
  39.     [itemsArray release];
  40. }
  41.  
  42.  
  43. - (void)invalidateRootPopoverButtonItem:(UIBarButtonItem *)barButtonItem {
  44.    
  45.     // Remove the popover button from the toolbar.
  46.     NSMutableArray *itemsArray = [toolbar.items mutableCopy];
  47.     [itemsArray removeObject:barButtonItem];
  48.     [toolbar setItems:itemsArray animated:NO];
  49.     [itemsArray release];
  50. }
  51.  
  52.  
  53. #pragma mark -
  54. #pragma mark Rotation support
  55.  
  56. - (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation {
  57.     return YES;
  58. }
  59.  
  60.  
  61. #pragma mark -
  62. #pragma mark Memory management
  63.  
  64. - (void)dealloc {
  65.     [toolbar release];
  66.     [super dealloc];
  67. }    
  68.  
  69.  
  70. @end
  Ovjective-C Code:
  1. /*
  2.      File: AppDelegate.m
  3.  */
  4.  
  5. #import "AppDelegate.h"
  6. #import "RootViewController.h"
  7.  
  8. @implementation AppDelegate
  9.  
  10. @synthesize window, splitViewController;
  11.  
  12.  
  13. - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
  14. {    
  15.     rootViewController = [[RootViewController alloc] initWithStyle:UITableViewStylePlain];
  16.     UINavigationController *navigationController = [[UINavigationController alloc] initWithRootViewController:rootViewController];
  17.     firstDetail1 = [[FirstDetailViewController alloc] initWithNibName:@"FirstDetailView" bundle:nil];
  18.     splitViewController = [[UISplitViewController alloc] init];
  19.     splitViewController.viewControllers = [NSArray arrayWithObjects:navigationController, firstDetail1, nil];
  20.     splitViewController.delegate = firstDetail1;
  21.    
  22.     [window addSubview:splitViewController.view];  
  23.     [window makeKeyAndVisible];
  24.    
  25.     return YES;
  26. }
  27.  
  28.  
  29. - (void)dealloc {
  30.     [splitViewController release];
  31.     [window release];
  32.     [super dealloc];
  33. }
  34.  
  35.  
  36. @end
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails 1.png  
  cố gắng

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  32

  Code:
  Creating a Split View Controller Programmatically
  To create a split view controller programmatically, create a new instance of the UISplitViewController class and assign view controllers to its two properties. Because its contents are built on-the-fly from the view controllers you provide, you do not have to specify a nib file when creating a split view controller. Therefore, you can just use the init method to initialize it. Listing 5-2 shows an example of how to create and configure a split view interface at launch time. You would replace the first and second view controllers with the custom view controller objects that present your application’s content. The window variable is assumed to be an outlet that points to the window loaded from your application’s main nib file.
  
  Listing 5-2 Creating a split view controller programmatically
  - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
  {
    MyFirstViewController* firstVC = [[[MyFirstViewController alloc]
             initWithNibName:@"FirstNib" bundle:nil] autorelease];
    MySecondViewController* secondVC = [[[MySecondViewController alloc]
             initWithNibName:@"SecondNib" bundle:nil] autorelease];
   
    UISplitViewController* splitVC = [[UISplitViewController alloc] init];
    splitVC.viewControllers = [NSArray arrayWithObjects:firstVC, secondVC, nil];
   
    [window addSubview:splitVC.view];
    [window makeKeyAndVisible];
   
    return YES;
  }

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-04-2012, 07:51 PM
 2. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM
 3. Từ Navigationbar ra được nhiều cửa sổ view
  Gửi bởi haian trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Objective-C
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-01-2012, 08:59 AM
 4. Bài tập C++ Nhập code và name sv vào in ra thì name in đúng nhưng code thì in ra cả 2 code lẫn name
  Gửi bởi spacy0212 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-09-2011, 08:47 AM
 5. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn