ai giúp mình về cấu trúc file .idx với, file .idx là cơ sở dữ liệu nằm trong 1 từ điển link down nó http://dotpups.de/hacao/stardict/dic.zip