hello! trong csdl access e để trường ảnh có kiểu OLE Object để lưu ảnh nhưng e ko biết khai báo thuộc tính OLE Object cho đối tượng ảnh đó kiểu gì trong C# ai biết chỉ dùm e với

ví dụ kiểu text, varchar, nvarchar thì khai báo kiểu string, number int thì khai báo là int,...

như này:
Code:
public class ReaderCls
	{
		public string ReaderId;
		public string CardNumber;
		public int    CardNumberInt;
		public string FullName;
	
	}
vậy với kiểu OLE Object thì khai báo thế nào?