em có 1 hàm như thế này:
select idsp,tensp,hinh,gia,donvitinh,tinhnang,count(idsp)
from sanpham
where tensp like '+Session["ten"]+"%'"
group by idsp,tensp,hinh,gia,donvitinh,tinhnang

Cấu trúc database em là:
idsp int
tensp nvarchar
hinh nvarchar
donvitinh nvarchar
tinhnang ntext

Em ghi như vậy có gì sai không mà sao nó báo lỗi :hình và ntext không thể group by trừ khi khác trị null
Nhớ anh/chị chỉ dùm.Em cám ơn