em có 1 mảng như sau

struct
{
TCHAR * MaSP;
TCHAR * TenSP;
double gia;
}mang[]={
"KT-1", "Cocacola 1", 10000,
"KT-2", "Cocacola 2", 11000,
"KT-3", "Cocacola 3", 12000,
"KT-4", "Cocacola 4", 13000,
};

Em dùng code này để add vào mảng nhưng không được. Pro nào biết chỉ em với :(
int num = sizeof(mang)/sizeof(mang[0]);
mang[num].MaSP = n_ma;
mang[num].TenSP = n_ten;
mang[num].gia = atof(n_gia);

Thêm nữa, e edit phần tử mảng trên dialog được, nhưng khi tắt dialog và mở lại thì nó bị lỗi


Ai giúp em với :((