Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Kĩ thuật xử lý chuỗi C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Bài viết
  2

  Mặc định Kĩ thuật xử lý chuỗi C++

  // Bai_01.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  void viewAskyAtoZ()
  {
  int b;
  printf("\nDo you want to view Asky Code of Letters from A to Z:\n* Press:1 to view:\n* Press:0 don't view:");
  scanf("%d",&b);
  if(b==1)
  {
  for(char a='a';a<='z';a++)
  {
  printf("\n\t%c is code :%d",a,a);
  }
  printf("\n\tCode is nuber from 0 to 9 are:");
  for(int i='0';i<='9';i++)
  {
  printf("\n\t\t%c is code %d",i,i);
  }
  }
  }
  void input(char a[100])
  {
  fflush(stdin);
  printf("\nNhap chuoi:");
  gets(a);
  }
  void output(char a[100])
  {
  printf("%s",a);
  }
  bool ktspace(char a[100])
  {
  int len=strlen(a);
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
  if(a[i]==32)
  {
  return true;
  }
  }
  return false;
  }
  void delete_space(char a[100],char *&b)
  {
  int len=strlen(a);
  b=new char[len];
  int count=0;
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
  if(a[i]!=32)
  {
  b[count]=a[i];
  count++;
  }
  }
  b[count]='\0'; // ki tu ket thuc chuoi
  }
  void replace_letter(char a[100],char letter,char new_letter)
  {
  int len=strlen(a);
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
  if(a[i]==letter)
  {
  a[i]=new_letter;
  }
  }
  }
  void find_position_letter(char a[100],char letter)
  {
  int len=strlen(a);
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
  if(a[i]==letter)
  {
  printf("%4d",i);
  }
  }
  }
  bool ktFromAtoZ(char a[100])
  {
  int len=strlen(a);
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
  if( a[i] <65 || ( a[i] >90 && a[i]<97) || a[i] >122)
  return false;
  }
  return true;
  }
  bool ktContentNumber(char a[100])
  {
  int len=strlen(a);
  for(int i=0;i<len;i++)
  {
  if(a[i]>'0' && a[i]<'9')
  return true;
  }
  return false;
  }
  bool ktChildString(char a[100],char child[100])
  {
  int len=strlen(a);
  int lenchild=strlen(child);
  if(lenchild>len)
  return false;
  for(int j=0;j<len;j++)
  {
  if(child[0]==a[j])
  {
  int count=0;
  bool flag=true;
  for(int t=j;t<len;t++)
  {
  if(a[t]!=child[count])
  {
  flag=false;
  break;
  }
  count++;
  if(count==lenchild)
  break;
  }
  if(flag==true)
  return true;
  }
  }
  return false;
  }
  void main()
  {
  char a[100];
  input(a);
  printf("\nChuoi nhap vao la:");
  output(a);
  if(ktspace(a))
  printf("\n String is have space.");
  else
  printf("\n String is have no space.");
  char *b;
  delete_space(a,b);
  output(b);


  printf("\nInput the letter which you want to replace it:");
  char c_letter;
  scanf("%c",&c_letter);
  printf("\nYou want to replace letter: %c to letter:",c_letter);
  fflush(stdin);
  char c_rletter;
  scanf("%c",&c_rletter);
  replace_letter(a,c_letter,c_rletter);
  output(a);

  // find position
  char letter;
  fflush(stdin);
  printf("\nInput the letter which you want to find it:");
  scanf("%c",&letter);
  printf("\nPositions are :");
  find_position_letter(a,letter);

  viewAskyAtoZ();
  printf("\nResult of Test A to Z is:");
  if(ktFromAtoZ(a))
  {
  printf("\nOk");
  }
  else
  printf("\nFalse");
  printf("\n Result of Test content number is:");
  if(ktContentNumber(a))
  printf("Ok");
  else
  printf("Not Ok");

  // kiem tra chuoi con
  char child[100];
  fflush(stdin);
  printf("\nNhap vao chuoi ma ban muon kiem tra xem no co phai la con cua chuoi luc dau hay khong:");
  gets(child);
  printf("\n Chuoi luc dau:");
  output(a);
  printf("\n Chuoi can kiem tra:");
  output(child);
  printf("\n Ket qua kiem tra:");
  if(ktChildString(a,child))
  printf("Ok");
  else
  printf("No Ok");
  int len=strlen(b);
  delete [len]b;
  }
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. thuật toán sắp xếp chuỗi như thế nào?
  Gửi bởi nhutlv01 trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 20-03-2012, 09:40 AM
 2. Bài tập C++ Tìm kiếm chuỗi con = thuật toán KMP
  Gửi bởi blue_23 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-02-2011, 10:56 AM
 3. Bài tập C++ [C++]Thuật toán dùng đệ quy sao chép chuỗi
  Gửi bởi dungtimtoinua2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 19-05-2010, 12:22 AM
 4. Thuật Toán Xử Lý Chuỗi
  Gửi bởi datpt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-10-2009, 08:32 PM
 5. Tách chuỗi số giảm dần trong một chuỗi lớn, thuật toán xử lý như thế nào?
  Gửi bởi longtom trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 12-05-2009, 04:10 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn