Mình có một csdl với 1 table, column 1 là khóa chính. Bây giờ muốn chia csdl thành g nhóm( g do người dùng nhập).qi là số phần tử của nhóm thứ i. Sau khi chia thành g nhóm thì sắp xếp trong từng nhóm theo chiều tăng dần của khóa chính.