Lớp đang có 1 bài tập Win1 thế này anh em ai có ý tưỡng, giải thuật thi chia sẻ với.
- Sử dụng trackBar để điều khiển các : progressBar,listBox,checkedListBox theo đúng mức của trackbar.
VD kéo trackbar sang mức 3 thì progressBar lên mức 3,listBox,checkedListBox chọn vào mức 3.


Thứ tự từ trên xuống theo hình là : trackBar,progressBar,listBox,checkedListBox.

Mình đẵ điều khiển dc progressBar. còn 2 cái chia thì chưa.