mình có 2 sheet như sau:
HOCSINH ( MAHS, TEN, DIACHI)
A Ti TPHCM
B Teo TayNinh
C Long TPHCM
D La TayNinh

PHONG ( MAHS, PHONG)
A Ti TPHCM
D HUNG TayNinh
E NGOC TPHCM
F LAN TayNinh
để lấy dữ liệu C,D thuộc học sinh nhưng không thuộc phòng mình thực hiện câu truy vấn như sau:
string query = " select MAHS from [HOCSINH$] where MAHS not in (select MAHS from [PHONG$] )";
or
string query = " select * from [HOCSINH$] where not exists (select * from [PHONG$] )";
mà vẫn ko được:
câu truy vấn thứ nhất thì máy treo luôn ko chạy được
câu truy vấn thứ hai thì máy cho ra dữ liệu rỗng
nhờ các bạn giúp dùm mình nha