Sau khi dùng phần mềm sothink để thiết kế menu web thì em đã có 1 menu hoàn chĩnh. Bước tiếp theo là thiết kế csdl và kết nối nó đến menu nhuư thế nào thì em chưa dõ lắm. Mong mọi người trả lời giúp em.