Mình tạo một list view, mình muốn thêm hình ảnh vào mình dùng imagelist, code như vầy

Visual C# Code:
  1.  lvwData.SmallImageList = imageList1;
  2.  for(int i = 0; i< 10; i++)
  3. {
  4.                 ListViewItem item = new ListViewItem(i.ToString());
  5.                 item.SubItems.Add("Đây là item thứ " + i);
  6.                 item.SubItems.Add("XXXX ");
  7.                 item.ImageIndex = 1;
  8.                 lvwData.Items.Add(item);    
  9. }

Mình gặp phải vấn đề là hình ảnh luôn hiện ra ở đầu của danh sách. vậy làm thể nào để ảnh hiện ra ở vị trí khác trên dòng trong list view ?