Em có bài tập Quản lý nhân sự, nhờ các anh chị giúp đỡ em, em rất cảm ơn

Quản lý nhân sự
Yêu cầu kỹ thuật
- Sử dụng ngôn ngữ vs C++ hoặc Turbo C
- Thao tác trên tập tin
- Lưu trữ thông tin nhân viên gồm : MaNV, HotenNV, NgaysinhNV, QuequanNV, DienthoaiNV, LuongCB, SongayLV,Thuclanh
Giải thích : Mỗi nhân viên được nhận biết bởi mã nhân viên (MaNV), Nhân viên làm việc đủ 30 ngày thì sẽ lãnh tiền lương tháng ( Thuclanh) bằng với số lương cơ bản ( LuongCB), Nếu số ngày làm của nhân viên không phải 30 ngày thì Thuclanh sẽ được tính như sau : LCB/30 * SongayLV .
Yêu cầu chức năng
- Hiển thị thông tin nhân viên
- Thêm mới thông tin một nhân viên
- Xóa thông tin một nhân viên
- Sửa thông tin một nhân viên
- Sắp xếp nhân viên theo HotenNV, LuongCB,…
- Tìm kiếm thông tin một nhân viên
1. Tìm kiếm theo MaNV
2. Tìm kiếm theo SongayLV
- Thực đơn cho phép chọn các chức năng trên và có chức năng hướng dẫn sử dụng