Trong các tiến trình luôn có một tiến trình ngốn khoảng 50% chip
Kill nó đi thì thằng khác lại mọc lên
Như vậy luôn có >50% chíp được sử dụng

Chẳng hạn: thằng dwm (Destop windows manager): 50% - kill nó đi
thằng yahoo-tray khởi nghĩa: 50%
...
kill mãi thì cũng đến lúc những thằng ko kill dc nữa như explore.exe...

Some body help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!