Mình unload dll bằng cách gọi FreeLibrary từ process đó nhưng có 1 số vấn đề thắc mắc như sau :

Nếu dll được inject bằng CreateRemoteThread thì khi unload, dll trên process đó sẽ mất và tất cả các process khác đều còn . Nhưng với SetWindowsHookEx thì khác, mình unload dll từ 1 process thì dll đó ngưng hoạt động luôn ( tức là trên tất cả các process khác đều ko có dll trong bộ nhớ mặc dù mình chỉ unload trên 1 process )

Vậy làm thế nào để có thể unload dll dùng SetwindowsHookEx như CreateRemoteThread ?