mình có dùng httpwebrequest để đăng nhập và POST dữ liệu dạng multipart/form-data nhưng mà nó cứ bị đá ra ngoài báo chưa login trong khi đó mình đăng nhập xong thì GET là ok. Bạn nào có thể giúp không, hoặc có công nghệ nào tươngđương,giúp dùm mình với. Thanks nhiều nhiều. code để POST căng bản thì nó thế này: không biết còn thiếu ji ko,mình post lên trên severlet không biết có ảnh hưởng ji khác với cách binh thường không

Code:
 HttpWebRequest webRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

      for (int i = 0; i < headerCollection.Count; i++)
      {
        string key = headerCollection.GetKey(i);
        string value = headerCollection.Get(i);
        if (key == "Set-Cookie")
        {
          key = "Cookie";
        }
        else
        {
          continue;
        }
        Trace.WriteLine(key + " " + value);
        webRequest.Headers.Add(key, value);
      }
Code:
      webRequest.CookieContainer = new CookieContainer();
      webRequest.CookieContainer = ccContainer;
      webRequest.AllowAutoRedirect = true;
      webRequest.Method = "POST";
      webRequest.ContentLength = bytetorequest.Length;
      webRequest.KeepAlive = true;
      webRequest.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2";
      webRequest.Accept = "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8";
      webRequest.Headers.Add("Accept-Language", "en-us,en;q=0.5");
      webRequest.Headers.Add("Accept-Encoding", "gzip,deflate");
      webRequest.Headers.Add("Accept-Charset", "ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7");
      webRequest.AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip;
      // Set the credentials
      webRequest.ContentType = "multipart/form-data; boundary=" + boundary;