1) Một ngân hàng mở đợt huy động tiền tiết kiệm với lãi suất trung bình mỗi tháng là q (ví dụ nếu lãi suất 1% thì q=0,01) trong một giai đoạn n tháng. Ngoài ra, ngân hàng cho lãnh tiền lãi ngay sau khi gởi. Hãy tính và in ra lãi suất trung bình thực sự trong mỗi tháng.

2) Nhập vào một số nguyên n (0<=n<100000) và in ra phát âm của n. Chẳng hạn nếu n = 1908 thì in ra "mot ngan chin tram le tam".