Biểu diễn của K ở hệ cơ số B ( B bất kỳ được nhập từ bàn phím cũng là một số thuận nghịch. Ví dụ số k=30303 có biểu diễn ở hệ cơ số 8 là 73137 cũng là một số thuận nghịch.

Ai có cách giải bài này, giúp mình tí