Mình tạo một panel , đặt autosize = false và autoscroll = true . trong panel mình khởi tạo một bức hình và 1 hàm quy định cho bức hình di chuyển trong panel trong khoảng thời gian x , một hàm show kí tự hoặc làm bức hình di chuyển theo chiều ngược lại , ở các điểm A, B .......

vấn đề là khi tọa độ A, B đấy nằm trong khoảng không gian panel chưa tạo autoscroll thì chương trình chạy bình thường đúng theo ý định của mình , nhưng nếu A, B nằm ngoài khoảng không gian của panel và khi mình di chuyển scroll để nhìn thấy toàn cảnh panel khi khởi tạo, bức hình vì một lý do nào đó khi chạy tới điểm A, B sẽ không thực hiện các lệnh ở A, B nữa .

Có ai biết nguyên nhân ở đâu không .