Đây là trang web khá hay bao gồm các docs và tools cho phép bạn chạy bộ GCC, ADA, G++, vv.. trên Windows.
Các Tools:

Code:
http://www.mingw.org/